BREEAM


Het Apostolisch Genootschap bouwt in Rotterdam Zuid een nieuw multifunctioneel, flexibel en energiezuinig gebouw met oog voor duurzaamheid. Daarbij wordt de BREEAM-NL (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) systematiek gebruikt om gedurende het proces van ontwerp tot oplevering keuzes te maken die leiden tot een duurzaam gebouw met duurzame en energiezuinige installaties. Het ontwerp is uitgevoerd door een bouwteam en hierbij zijn diverse specialisten betrokken, zoals een ecoloog, preventie adviseur etcetera. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een integraal ontwerp ligt waarbij de installaties, de omgeving, het milieu en het gebouw optimaal op elkaar aansluiten.

Bekijk de toelichting op het ontwerp >
Bekijk het BREEAM Nieuwbouw en Renovatie Ontwerpcertificaat >
Bekijk het BREEAM expertrapport >

BREEAM-rating en score

Apostolisch Genootschap heeft als gebruiker de ambitie uitgesproken om een duurzaam gebouw te realiseren. Hierbij is ervoor gekozen om de duurzaamheid van het ontwerp te toetsen met de BREEAM-NL systematiek.

In het Voorontwerp heeft Boersema Installatie Adviseurs in samenwerking met Apostolisch Genootschap en Terrena Architecten een BREEAM-NL pre-assessment gemaakt van het ontwerp om de ambitie voor dit project vast te stellen. Hieruit kwam naar voren dat een BREEAM 3 sterren certificering ('very good') haalbaar is voor dit project. Vervolgens is er met Apostolisch Genootschap de afspraak gemaakt om een gebouw met ambitie very good te realiseren. Op basis hiervan is het ontwerp verder uitgewerkt, waarbij de BREEAM-NL systematiek tijdens het gehele proces als leidraad en toetsingskader is gebruikt.

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

Het gebouw kenmerkt zich door een aantal duurzaamheidsmaatregelen:

 • Een zeer flexibel gebouw door toepassing van een indeelbaarheid per stramien op 2400 mm
 • Energiezuinige LED verlichting en schakeling van de verlichting op aanwezigheid en daglicht;
 • Warmteterugwinning op de ventilatielucht;
 • Goede binnenluchtkwaliteit;
 • Toepassing van zonnepanelen op het dak.

Overige kenmerken:

 • Brutovloeroppervlak in m² (NEN 2580) 1.330,49 m2 BVO;
 • Totaal terrein oppervlak van de locatie in hectare. Totaal: 0,2779 ha.
  Perceel multifunctioneel gebouw: 0,1096 ha
 • Vloeroppervlakken bijeenkomstfunctie (NEN 2580) 670,41 m2;
 • Verkeersruimten in m² (NEN 2580) 338,21 m2;
 • Opslagruimten in m² (NEN 2580) 33,55 m2;
 • Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO 60 kWh/m2 BVO;
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO 0 kWh/m2 BVO;
 • Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen in 0 kWh/m² BVO;
 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO 60 kWh/m2 BVO ;
 • Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar 6m3/persoon/jaar;
 • Verwacht 0% van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water;

Tijdens het bouwproces ondernemen stappen ter reductie van de milieu-impact

Niet alleen het ontwerp van het gebouw, het terreinen de installaties is duurzaam. Ook tijdens de uitvoering wordt op verschillende manieren de impact op de omgeving en het milieu gereduceerd. Zo worden er extra maatregelen getroffen om op een veilige en passende manier toegang te bieden op en rond de bouwplaats. Er wordt op een respectvolle manier rekening gehouden met de mensen die wonen en werken in de buurt van de bouwplaats. Tijdens de bouw wordt er bijzondere aandacht besteed aan het beperken van het energie- en waterverbruik en aan het voorkomen van grond- en watervervuiling. Bij de aanschaf van hulpmateriaal voor de bouw wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale, verantwoord aangeschafte, hergebruikte, recyclebare en duurzame materialen. Al het hout dat op de bouwplaats wordt gebruikt, is op een duurzaam verantwoorde manier geproduceerd. Er worden procedures gevolgd om het vrijkomen van bouwafval te minimaliseren. Het bouwafval dat toch overblijft wordt op de bouwplaats strikt gescheiden. En tot slot heeft zoals altijd de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de bouwplaats de hoogste prioriteit.

Gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op social of economisch gebied

 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer door realisatie van het gebouw in de nabijheid van het openbaar vervoer;
 • Hergebruik van bebouwd land;
 • Een lage impact van de bouwwerkzaamheden door een goed milieumanagement tijdens de bouw;
 • Minimaliseren van geluidsoverlast naar de omgeving;
 • Een multifunctioneel gebouw, waarin verschillen type gebruikers/huurders zich kunnen vestigen;
 • Minimaliseren van lichthinder naar de omgeving door een goede aanlichting van de gebieden rondom het gebouw.

Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren