Jaarverslag 2019

Activiteiten en resultaten van het Diensten­centrum in Baarn


Uitvoering, beheer en ondersteuning

1. ICT

Aan de hand van de roadmap voor de toekomst zijn noodzakelijke updates en systeemvervangingen uitgevoerd, met als belangrijksten de verdere technische uitwerking van de website en ondersteuning van iederal (o.a. invoer van een CMS-systeem). Naleving van steeds veranderende privacywetgeving  is voor ICT een belangrijke taak. De functionaris gegevensbescherming ziet toe op de naleving hiervan en rapporteert met regelmaat aan het bestuur.

2. Huisvesting

De afdeling ontwikkelde een nieuwe strategie waarmee, ondanks minder vrijwilligersinzet en oplopende kosten, toch kostenvermindering mogelijk is. Het eindresultaat, waarbij bestuur/geestelijke verzorging, gemeenschappen en het landelijk Dienstencentrum input hebben,  moet leiden tot een nieuwe toekomstvisie.

De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd/gestart: regulier onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan, het afronden van de renovatie van locatie Enschede-Wooldrik, voorbereiding van de grote renovatie van locatie Enschede-Zuid en de kleinere renovatie van locatie Zutphen, naast overige kleinere werkzaamheden.

3. Administratie en financiën

Uitvloeisel van de meerjarenvisie 2017-2022 was de bestuurswens voor een onderbouwde meerjarenbegroting. Een voorbereidingsproces leidde uiteindelijk tot een miniconferentie op Prinsjesdag met de gewenste meerjarenbegroting voor de komende vijf jaar als resultaat.

4. Personeel

Onderdeel van de meerjarenbegroting is een strategisch personeelsplan. Het is de basis voor een nieuwe kijk op personeelssterkte. Weliswaar met een toename van het aantal personeelsleden, maar wel in combinatie met een zoektocht naar een zo flexibel mogelijke organisatie.

5. Activiteiten en resultaten programma’s 2019 (incl. resultaten)

In de meerjarenvisie voor 2017-2022 staat:

"We concentreren ons op het versterken van geloofsgemeenschappen, we ontwikkelen alternatieve zingevingsactiviteiten en we gaan ons maatschappelijk betrokken profileren."

Drie ambities waarvoor de plannen in 2019 zijn goedgekeurd en inmiddels in activiteiten omgezet. Deze drie programma’s zijn:

apgen-wijsvinger.svgVersterken geloofsgemeenschappen 'Samen sterk verder'

apgen-wijsvinger.svgiederal

apgen-wijsvinger.svgMaatschappelijke betrokkenheid

Versterken geloofsgemeen­schappen ‘Samen sterk verder’

De geloofsgemeenschap hoort bij onze cultuur. Daar blijven we aan bouwen, zodat er over vier jaar op zo veel mogelijk plaatsen gastvrije plaatsen zijn voor geloof en praktische zingeving en levenskunst. Gemeenschappen waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. In 2019 startten zestien bestaande gemeenschappen het stimuleringsprogramma ‘Samen sterk verder’. Twee gemeenschapsbegeleiders helpen de gemeenschap met een versterkingsplan voor de activiteiten in de komende jaren. Uitvoering per gemeenschap is door een klein team uit de gemeenschap met steun van een landelijke begeleider.

Steeds meer gemeenschappen vragen deze ondersteuning. Daarom groeide het programma al met acht gemeenschappen. Enige van de zestien eerste gemeenschappen gaan in 2020 ‘op eigen kracht’ verder, naar behoefte door het Dienstencentrum op maat ondersteund. De hierdoor vrijkomende begeleiders kunnen andere gemeenschappen ondersteunen.

Vooruitblik

In 2020 evalueren we de ervaringen. Echter, de ondersteuningsvraag van gemeenschappen én de urgentie blijken nu al groot. Daarom is besloten het landelijke team met twee extra gemeenschapsbegeleiders te versterken.

iederal

iederal is een gevarieerd programma om een grote diversiteit aan zinzoekers te inspireren op eigen wijze betekenisvol te leven. Het is een manier om apostolische waarden laagdrempelig in de samenleving aan te bieden. Het plan ‘ontmoetingen voor zingeving en levenskunst’ ontstond in 2019. Het kreeg de naam iederal; een aansprekende naam waar ‘iedereen’ en ‘het Al’ in zit.

Na een begin eind 2019 door twee regiocoördi­natoren volgde in 2020 aanvulling met twee andere coördinatoren en een medewerker bij het Dienstencentrum. Bestaande initiatieven zijn op hun bruikbaarheid voor iederal onderzocht. In 2020 start het programma met 10 ontmoetingsvormen:

De ontdekkingsreeksen komen voort uit het succes van ‘Vind het antwoord in jezelf’. Bestaand materiaal is aangepast en aangevuld met de ontdekkingsreeks ‘Levensbalans’. De module ‘Waardevol opvoeden’ werd opgesplitst naar een variant voor ouders van kleine kinderen en een voor ouders van tieners.

In november 2019 waren er twee begeleidersdagen (Zoetermeer en Rosmalen). We trainden 45 vrijwilligers als begeleider bij de iederal-ontdekkingsreeksen. In oktober begonnen de voorbereidingen voor de programma’s in zes steden. Leden van het genootschap konden in 2019 op vier plaatsen kennismaken met het iederal-programma via zogeheten proeverijen. Ruim 200 leden kwamen ’proeven’.

Marketingcommunicatie

iederal kreeg een eigen huisstijl, incl. beeldtaal en interactieve website voor eventaanmelding en het bijhouden van contacten (CRM-systeem). Voor de promotie van iederal en events startte de campagne ‘Ontmoet anderen, ontdek jezelf’. Half december startte de social mediacampagne op Facebook en Instagram.

Vooruitblik

iederal startte op 4 februari 2020 in Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Zeist/Driebergen, Utrecht en Amersfoort. Vanaf maart volgen ontmoetingen in Eindhoven en Breda  en vanaf april in Rotterdam, Den Haag/Delft, Zoetermeer en Leiden. In de loop van het jaar zijn er pop-upbijeenkomsten in diverse plaatsen: als ontdekkingsreeksen maar ook andere ontmoetingen zijn 'pop-up' mogelijk. In 2020 wordt ook geëxperimenteerd met ontdekkingsreeksen op twee zaterdagen of in een weekend.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid bestaat uit twee hoofdlijnen: maatschappelijke actie en opinievorming.

Maatschappelijke actie

Burennetwerk

Vanaf 2018 zochten we een project met grote maatschappelijke impact om ons meerjarig aan te verbinden. Deze zoektocht liep ook in 2019. Twee externe verkenners onderzochten het passen van maatschappelijke projecten bij onze kernwaarden van het genootschap en door een projectgroep opgestelde criteria. Uit zestig bestaande projecten volgde in eerste instantie de keuze voor ‘Burennetwerk’. Vervolgonderzoek wees echter uit dat er te veel obstakels waren om impact te maken.

WereldWijd voor Kinderen

WereldWijd voor Kinderen (WWvK) wordt een professioneel ondersteunde fondsenwervingsorganisatie. Deze hervorming wordt gecombineerd met een WWvK-bestuurswisseling en de werving van een professionele fondsenwerver, naar verwachting  in de eerste helft van 2020. Het programma maatschappelijke Betrokkenheid houdt zich daarna vooral bezig met  de governance-relatie tussen WWvK en het genootschap. Het genootschap ondersteunt de hervorming en groei van WWvK de eerste vijf jaar,  de aanzet voor een governance-verhouding is hiervoor uitgewerkt. Een marketingcommunicatiestrategie en een nieuwe huisstijl zijn hiervan onderdeel.

Vredesweek

Verschillende gemeenschappen waren in 2019 betrokken bij de voorbereiding van de Vredesweek. Vijftien apostolische Ambassades van Vrede presenteerden acties en wisselden ervaringen uit. De programmaleider maatschappelijke betrokkenheid hield een lezing op de PAX-inspiratiedag in Amersfoort, gevolgd door presentaties tijdens de vredesweek in Leeuwarden en Haarlem.

Donatiebeleid

Er zijn vanuit Maatschappelijke betrokkenheid criteria vastgelegd om het bestuur te kunnen adviseren bij donatie-aanvragen. Het bestuur maakt daarna zelfstandige afwegingen. In 2019 zijn diverse donaties gedaan, onder meer aan:

Opinievorming

Opinievorming is onderdeel van het programma maatschappelijke betrokkenheid, vooral om een verbindend geluid in de samenleving laten horen. Begin 2019 zijn hiervoor voorwaarden geformuleerd, op 1 juni gevolgd door de aanstelling van een opiniemaker. In 2019 verschenen veertien opiniestukken. Ook was er een dialoogbijeenkomst met leden over opiniemaken, bezocht door enkele tientallen personen.

Vooruitblik

Volgend op een bestuursbesluit kan in 2020 een alternatief project voor maatschappelijke betrokkenheid onderzocht worden, voortbouwend op het rapport van de verkenners.

In 2020 vormen ervaren plaatselijke activisten een adviserende denktank voor het programma maatschappelijke betrokkenheid. Samen met het bestuur onderzoeken we hoe het genootschapsdonatiebeleid de doelstellingen van het genootschap strategischer kan ondersteunen. Vanaf 2020 plannen we onze opiniestukken samenvallend met gebeurtenissen in de samenleving.