Jaarverslag 2019

Staat van baten en lasten met toelichting

 

Download als pdf »

Ledencontributie

(Bij de leden bekend als ‘aanbiedingen’)

De dalende tendens van voorgaande jaren heeft zich voortgezet.

Schenkingen en nalatenschappen

Gelet op het wisselende en onzekere karakter van de baten uit schenkingen en nalatenschappen is er voorzichtigheidshalve geen bedrag begroot.

Overige inkomsten

De verhuurinkomsten uit incidentele verhuur van plaatsen van samenkomst zijn in 2019 gestegen.

Financiële baten

De financiële baten bestaan voornamelijk uit effecten. Deze worden gevormd door de rentebaten en dividend uit belegd vermogen en het koersresultaat op effecten. De beleggingscategorie obligaties behaalde een relatief gunstig rendement. Vooral de beleggingscategorie aandelen steeg fors, wat deels een inhaaleffect was na de daling in 2018.

Personeelslasten

De personeelslasten zijn ten opzichte van 2018 toegenomen. De kosten voor de salarissen zijn ten opzichte van 2018 toegenomen als gevolg van de toekenning van periodieken, een eenmalige uitkering van € 450,- naar rato per werknemer, een trendmatige verhoging van 2% per 1 juli 2019 en een toename van het aantal FTE. De onderschrijding ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat enkele vacatures nog niet of later zijn ingevuld.

Afschrijvingen

De afschrijvingen overige materiële vaste activa zijn gedaald ten opzichte van 2018 en blijven achter bij de begroting. Het betreft voornamelijk de afschrijvingen op auto’s. Dit komt door het verlengen van lopende leasecontracten omdat de nieuwe leaseregeling (operational lease i.p.v. een beheercontract) nog niet was vastgesteld. Door verlenging nemen de kosten voor onderhoud van de auto’s toe terwijl de kosten voor afschrijving afnemen.

Bouwkundige kosten

Als gevolg van het meerjarenonderhoudsplan zijn de bouwkundige kosten in 2019 lager dan in 2018. De grote onderschrijding van de kosten ten opzichte van begroting hebben te maken met een aantal niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en door minder uitgaven in het kader van duurzaamheid.

Overige kosten onroerend goed

De energiekosten 2019 zijn door de prijsstijging van gas gestegen ten opzichte van 2018 en de begroting. Als gevolg daarvan zijn ook de voorschotbedragen verhoogd. Het verbruik van gas en elektriciteit is licht gedaald. In het kader van duurzaamheid worden Garanties van Oorsprong Hollandse Wind gekocht. 

Organisatiekosten

De organisatiekosten blijven achter bij de begroting. Door uitstel van de livegang van iederal en stopzetten van de campagne ‘vind het antwoord in jezelf’ vielen de kosten voor marketing lager uit dan begroot. De projecten vanuit het koerselement maatschappelijke betrokkenheid zijn in 2019 nog niet tot uitvoering gekomen.

Auto-, reis- en verblijfkosten

De autoleasekosten zijn toegenomen als gevolg van het verlengen van lopende leasecontracten omdat de nieuwe leaseregeling (operational lease i.p.v. een beheercontract) nog niet was vastgesteld (contractverlenging leidt tot hogere onderhoudskosten en lagere afschrijving). De stijging van reis- en verblijfkosten komt mede doordat er meer reizen naar buitenlandse gemeenschappen zijn geweest dan in de begroting opgenomen. 

Kosten van samenkomsten

Zangerssamenkomsten (muziekfestivals) zijn in 2019 op eigen locaties gehouden. Een aantal samenkomsten zal pas in het eerste kwartaal 2020 plaatsvinden, waardoor het oorspronkelijke budget voor 2019 niet benut is. De iederal-samenkomsten zijn later gestart waardoor er minder uitgaven zijn gedaan dan begroot.

Kosten drukwerk, beeld/geluid en porto

Door leden wordt meer en meer gekozen voor een digitale i.p.v. een papieren weekbrief. Door deze lagere oplage dalen de kosten. Tevens zijn er minder weekbrieven uitgegeven doordat er gewerkt werd met themaweekbrieven over een langere periode. Bij de jeugdverzorging is er voor de landelijke samenkomsten meer gebruik gemaakt van social media, waardoor op drukkosten is bezuinigd.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen het verkopen van onroerend goed in Drachten en Enschede (voormalige kerkgebouwen) en in Baarn, Nieuwegein en Delft (woonhuizen).

 

Met een deel van het vermogen investeren we in maatschappelijke initiatieven.