Jaarverslag 2019

Woord van de raad van toezicht

De Raad van Toezicht is volgens de statuten verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur van het Apostolisch Genootschap en de uitvoering daarvan. De raad luistert, vraagt, spiegelt, adviseert en controleert. Bij alle plannen en projecten stelt ze de volgende vragen: ‘Is de toekomst van het genootschap gewaarborgd? Wordt er zorgvuldig omgegaan met de liefdesaanbiedingen en het vermogen? Past het bij de doelstelling en het geloofsverhaal? Komt het ten goede aan de lidmaten, aan de wereld?’

De raad heeft in 2019 vier keer regulier overlegd met het bestuur. De jaarrekening van 2018 is aangenomen en de begroting voor 2020 is goedgekeurd. Naast het financiële beheer zijn ook zaken aan bod gekomen die te maken hebben met goed en behoorlijk bestuur. Twee onderwerpen verdienen extra toelichting vanwege het financiële en bestuurlijke belang.

Over de aanvullende begroting voor 2019 voor de activiteiten en projecten voortvloeiend uit de Meerjarenvisie (koerselementen), hebben de raad en het bestuur intensief overlegd. Met het bestuur is de raad van mening dat het voor de continuïteit van het genootschap als religieus-humanistische beweging en het bewaren en verspreiden van haar gods- en mensbeeld van belang is de benoemde acties in gang te zetten en daarvoor middelen vrij te maken. De aanvullende begroting voor 2019 is significant hoger dan die voor 2018, omdat de plannen nu operationeel zijn geworden. De raad heeft goedkeuring verleend onder drie voorwaarden waaraan is voldaan: 1) de nieuwe koerselementen worden bestuurlijk ingebed in de statuten, 2) er zijn heldere en toetsbare indicatoren met streefwaarden om met het bestuur te kunnen beoordelen of de nieuwe activiteiten de gewenste uitkomsten opleveren en 3) er is een meerjarenbegroting die een leidraad is voor het opstellen van de begrotingen voor de komende jaren en daarbij inzicht biedt in de financiële ruimte voor de nieuwe activiteiten.

De wijziging van de statuten was noodzakelijk om de vernieuwde grondslag van het geloof, de wijziging van de functienamen van de geestelijk verzorgers, het opstarten van de nieuwe activiteiten en de invoering van een klachtenregeling, bestuurlijk en juridisch in te bedden en daarmee controleerbaar te maken voor de Raad. Deze wijziging is een eerste stap van een project waarin de statuten op de hand genomen worden en aangepast om goed bestuur van een kerkelijke organisatie naar de inzichten van deze tijd te waarborgen. De invoering van een klachtenregeling is daarvan een voorbeeld.

Tenslotte. De begroting en de plannen voor 2020 zijn opgesteld toen niet voorzien kon worden dat de wereld te maken zou krijgen met de covid-19-pandemie. De effecten treffen ook het Apostolisch Genootschap. De financiële ruimte voor de bestaande en de nieuwe activiteiten lijkt de komende jaren gewaarborgd. We zullen er echter wel rekening mee moeten houden dat er - mogelijk blijvend - nieuwe invulling gezocht en gevonden moet worden voor de manier waarop we erediensten vieren en gemeenschappen vormen. En dat ook voor de nieuwe activiteiten herbezinning noodzakelijk zal blijken te zijn.

Frank Middel (voorzitter)
Marina Kemperman-Eenschoten
Renée-Andrée Koornstra
Marcel Lip
Paul Trumpie

De raad van toezicht is bereikbaar via e-mailadres: raadvantoezicht@apgen.nl.