Jaarverslag 2020

Organisatie

 

De landelijke organisatie heeft als hoofdtaken het ondersteunen en ten uitvoer brengen van de programma’s van de meerjarenvisie en het facilitair en logistiek ondersteunen van gemeenschappen. In 2020 werkte de landelijke organisatie binnen de formatiebegroting met 64 medewerkers (53,97 FTE) en vele trouwe vaste vrijwilligers.

We zijn een compacte organisatie met een overzichtelijke opzet: bestuur, raad van toezicht, ondernemingsraad, geestelijke verzorging en Dienstencentrum. Hierbij heeft iedereen een eigen rol.

Het bestuur ontwikkelt visie, strategie en beleid, de geestelijke verzorging ondersteunt de geloofsgemeenschappen en de raad van toezicht controleert het bestuur.

Het Dienstencentrum is algemeen dienstverlenend aan alle gemeenschappen en de programma’s en de ondernemingsraad functioneert zoals de wetgever dit heeft bedoeld.

Bestuur

Het bestuur van Apostolisch Genootschap is onbezoldigd en heeft als taakverdeling:

Raad van toezicht

Voor de Raad van Toezicht zijn de 'Grondslag van ons geloof' en de statuten van het Apostolisch Genootschap leidend.

Flexibel organiseren

In 2020 is vanuit de landelijke organisatie gewerkt aan toekomstbestendigheid van het Dienstencentrum, zodat het kan inspelen op de eisen die de ondersteuning van de koerselementen stelt. Een dynamische wereld vereist een dynamische manier van organiseren. In een complexe omgeving kan immers niet alles van tevoren bedacht, bepaald en vastgelegd worden. Deze wetenschap vraagt om een andere manier van organiseren, beheren en besturen. Door het Dienstencentrum op meer flexibele wijze te organiseren kan het inspelen op de dynamische omgeving waarbinnen het opereert.

Daarbij gaat het Dienstencentrum:

Samenwerkingen

Landelijk werken we in verschillende verbanden samen met vrijzinnige levensbeschouwelijke organisaties. Zo hebben we samen met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Vrijzinnigen Nederland en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten het platform zininopvoeding.nl. Met deze organisaties en de Remonstranten nemen we deel aan het vrijzinnigenberaad.

We werken nauw samen met vredesorganisatie PAX en doen mee aan NieuwWij. Veel van onze gemeenschappen zijn Ambassade van Vrede. Verder hebben we ons aangesloten bij de Humanistische Alliantie; een koepel van ruim dertig humanistische organisaties. Op lokaal niveau werken veel gemeenschappen samen met allerlei maatschappelijke, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.