Jaarverslag 2020

Reguliere activiteiten en resultaten

In 2020 zorgde het Apostolisch Genootschap voor continuïteit van de geloofsbeleving van zijn leden en andere belangstellenden. Met name door de ondersteuning van 68 geloofsgemeenschappen en één inspiratiecentrum in Nederland, een online gemeenschap (De Wereld), vier gemeenschappen in het buitenland en de landelijke organisatie. We zetten grote stappen in het realiseren van de meerjarenvisie 2017-2022: versterkte geloofsgemeenschappen op zoveel mogelijk plekken, ontmoetingen voor zingeving en levenskunst voor een brede groep zinzoekers en concrete maatschappelijke betrokkenheid. Dit alles in het kader van onze doelstelling: mensen inspireren liefdevol te leven en zo bij te dragen aan een duurzame samenleving met meer compassie en solidariteit.

Leden en sympathisanten in cijfers

Het aantal geregistreerde leden per 31 december 2020 bedroeg 9.485 (2019: 9.838) leden en 2.486 (2019: 2.586) jeugdleden. Eveneens per 31 december 2020: 218 (2019: 220) aspirant-leden en 1.244 (2019: 1.240) sympathisanten. Totaal: 13.433 (2019: 13.884).

Inspiratieactiviteiten in cijfers

Wekelijks kwamen duizenden mensen (vaak online) samen in zondagse erediensten.

Aan online jongerenmeetings namen ruim 300 jongeren van 15 tot 30 jaar deel.

30 gemeenschappen werden gesteund vanuit het programma versterking geloofsgemeenschappen.

Er verschenen 15 verbindende opiniestukken in de media.

880 mensen namen deel aan de iederal (online) bijeenkomsten.

Het aantal abonnees op magazine VANDAAG bedroeg 8.799.

68 gemeenschappen kregen audiovisuele middelen om hybride en digitale erediensten en ontmoetingen mogelijk te maken.

Activiteiten in de samenleving

Apostolische vrijwilligers zetten zich in voor verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals het organiseren van Vredesweekbijeenkomsten, sociaal tuinieren en coronahulp. Verschillende acties konden in 2020 door de coronacrisis helaas geen doorgang vinden.

Organisatie

Bij de landelijke organisatie werkten 64 betrokken medewerkers (53,97 fte) en veel trouwe vaste vrijwilligers.

Er waren 108 voorgangers, waarvan vijf in het buitenland.

Wekelijks werkten honderden vrijwilligers mee in geestelijke en jeugdverzorging en verder in zang, muziek, tuinonderhoud, schoonmaak, etc. Door corona in een andere vorm en frequentie dan in andere jaren.