Jaarverslag 2020

Staat van baten en lasten met toelichting

 

Download als pdf »

Ledencontributie

(Bij de leden bekend als ‘aanbiedingen’)

De wekelijkse aanbieding bedraagt 25% minder dan begroot. Dit is grotendeels te wijten aan de gevolgen van corona. Van de aanbiedingen is 77% giraal gebracht. Ook de bijzondere aanbiedingen hebben te lijden onder corona en zijn aanzienlijk lager dan vorig jaar. Alleen de kerstaanbieding van februari is in 2020 nog op de normale wijze gebracht. De aanbiedingen voor de jongerenconferentie, gemeenschapsdag, zangerssamenkomst en de tweede kerstaanbieding zijn niet gebracht. De paasaanbieding is dit jaar voornamelijk giraal gebracht in september.

Schenkingen en nalatenschappen

Het bedrag heeft grotendeels betrekking op één schenking en een zestal nalatenschappen. Gelet op het wisselende en onzekere karakter van de baten uit schenkingen en nalatenschappen is er voorzichtigheidshalve geen bedrag begroot.

Overige inkomsten

De structurele verhuur van de plaatsen van samenkomst Amsterdam-Slotervaart en Amstelveen, ter waarde van € 120.000 per jaar, hebben een positief effect op de overige inkomsten. Het achterblijven van de incidentele verhuur van plaatsen van samenkomsten (ten gevolge van corona) en de verkoop van woningen heeft een negatief effect van ca € 50.000 op de overige inkomsten.

Financiële baten

De totale baten uit effecten wordt gevormd door de rentebaten en dividend uit belegd vermogen en het koersresultaat op effecten. Vooral de beleggingscategorie aandelen heeft bijgedragen aan het positieve rendement.

Personeelslasten

In de salariskosten zijn een salarisstijging van 0,7% per 1 juli 2020 en een eenmalige uitkering in november 2020 ad € 225 voor een fulltime dienstverband conform de cao-rijksambtenaren opgenomen. Ook is de post ’werkzaamheden derden’ hierin opgenomen. Deze post is hoger uitgevallen dan begroot door de inhuur voor nog niet ingevulde vacatures en tijdelijk uitbreiding van menskracht. De besparing op de loonkosten is niet volledig toereikend om de hogere tarieven die van toepassing zijn bij de inhuur van personeel te compenseren.

De onderschrijding ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat enkele vacatures nog niet of later zijn ingevuld. Door het overlijden van een aantal gepensioneerden is er een vrijval geweest van de ’pensioenvoorziening in eigen beheer’. Als gevolg van de stilliggende activiteiten en het thuiswerken zijn er significant minder uitgaven gedaan voor overige personeelskosten voor zowel medewerkers als vrijwilligers.

Overige waardeverminderingen van vaste activa

Deze bijzondere waardevermindering heeft betrekking op de plaats van samenkomst Amsterdam-Noord en is vastgesteld door gebruik te maken van een taxatierapport opgesteld door een beëdigd taxateur.

Bouwkundige kosten

Door corona, nadere inspecties, langer dan verwachte doorlooptijden en samenhang met uitgestelde renovatieprojecten blijven de onderhouds- en instandhoudingskosten achter bij de begroting.

Overige kosten onroerend goed

Door de verharde verzekeringsmarkt, als gevolg van onder andere de slechte resultaten en het teruglopen van het aantal verzekeraars, zijn de kosten voor de brandverzekering gestegen, waarop geen invloed is uit te oefenen.

De kosten voor huur van gebouwen en lokaliteiten zijn gedaald ten opzichte van de kosten in 2019. Enerzijds omdat er minder extra huur nodig is geweest voor onder andere de gemeenschap Enschede-Zuid, anderzijds omdat Amsterdam-Noord is aangekocht en er daar niet meer gehuurd hoeft te worden.

In de begroting 2020 is ten onrechte geen rekening gehouden met schoonmaakkosten. De energiekosten 2020 zijn hoger dan begroot door de hogere voorschotbedragen als gevolg van de afrekening over 2019. Het verbruik van gas en elektra is in 2020 gedaald, doordat er minder samenkomsten zijn geweest. De afrekening van de energiekosten 2020 wordt pas in 2021 ontvangen en in de jaarrekening van 2021 verwerkt.

Organisatiekosten

De organisatiekosten blijven achter bij de begroting. Door de gevolgen van corona zijn de iederal-samenkomsten niet doorgegaan en blijven de campagnekosten ruim binnen de begroting. Binnen het programma maatschappelijke betrokkenheid wordt het project sociaal tuinieren uitgevoerd in plaats van het project Burennetwerk. Dit brengt minder kosten met zich mee. Door nieuwe gunstigere prijsafspraken met vermogensbeheerders zijn de kosten voor het vermogensbeheer lager dan begroot.

Auto-, reis en verblijfkosten

Het thuiswerken is de oorzaak van de daling van de reis- en verblijfkosten voor medewerkers. Reizen naar buitenlandse gemeenschappen zijn er niet geweest. En de reiskosten in het kader van de geestelijke verzorging zijn door corona significant minder dan begroot.

Kosten van samenkomsten

De kosten van alle landelijke samenkomsten zijn zeer beperkt benut, omdat zij grotendeels niet hebben kunnen plaatsvinden in de gebruikelijke vorm. Dit geldt ook voor de samenkomsten in het kader van iederal. Deze waren net opgestart toen er noodgedwongen naar mogelijkheden voor digitale bijeenkomsten moest worden gezocht.

Kosten drukwerk, beeld/geluid en porto

De portokosten zijn gestegen omdat door thuiswerken post moest worden doorgestuurd. De districtspost kon niet op de gebruikelijke manier worden verzonden.

Door een andere invulling van allerlei jeugdactiviteiten blijven de kosten achter bij de begroting.

Er is meer aandacht gegeven aan de ontwikkeling van werkboeken voor iederal-samenkomsten, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen.

Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot voor het jubileumboek, omdat een deel van het project nog niet is afgerond. Dit is doorgeschoven naar 2021.

Bijzondere baten

De bijzondere baten hebben betrekking op de verkopen van de plaats van samenkomst te Wageningen en een woning in Baarn. Ook zijn enkele auto’s verkocht.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten hebben betrekking op:

  • een bijzondere donatie;
  • kosten voortvloeiend uit het reflectietraject op het verleden;
  • extra kosten in verband met de coronapandemie.