Jaarverslag 2020

En nu: toekomstige activiteiten en begroting

Gekoppeld aan de meerjarenbegroting 2020-2025 is ervoor gekozen om de begroting 2021 wederom op te delen in drie categorieën:

  • een exploitatiebegroting voor de kosten die de normale huishouding van het genootschap weergeven
  • een ontwikkelbegroting waarin de ontwikkeling van de drie koerselementen wordt opgenomen
  • een investeringsbegroting voor vervangingsinvesteringen, investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en te verwachten desinvesteringen.

De totale begroting voor 2021 is uitgesplitst naar de drie koerselementen die leidend zijn voor de uitvoering van de meerjarenvisie:

  • versterking geloofsgemeenschappen;
  • ontmoetingen zingeving en levenskunst;
  • maatschappelijke betrokkenheid.

De totale lasten voor de exploitatie begroting in 2021 zijn € 16.116.000,- en komen geheel ten laste van geloofsgemeenschappen. Voor de ontwikkelbegroting is in totaal begroot € 4.981000,- verdeeld over de drie koerselementen. Voor de investeringen is € 860.000,- begroot. Dit is inclusief de te verwachten inkomsten uit onroerend goed van € 1.360.000,-.