Jaarverslag 2020

Woord van de raad van toezicht

De raad van toezicht is volgens de statuten verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur van het Apostolisch Genootschap en de uitvoering daarvan. De raad luistert, vraagt, spiegelt, adviseert en controleert. Bij alle plannen en projecten stelt ze de volgende vragen: Is de toekomst van het genootschap gewaarborgd? Wordt zorgvuldig omgegaan met de liefdesaanbiedingen en het vermogen? Past het project bij de doelstelling en het geloofsverhaal? Komt het ten goede aan de lidmaten, aan de wereld?

Overleg met bestuur

De raad heeft in 2020 vijf keer regulier overlegd met het bestuur, hoofdzakelijk via digitale weg in verband met Covid-19. Dat is niet altijd ideaal, maar gegeven de omstandigheden van de pandemie was het niet anders mogelijk. De jaarrekening van 2019 is aangenomen en goedgekeurd. Door vertraging in het proces is de begroting voor 2021 niet in 2020, maar begin 2021 goedgekeurd. Naast het financiële beheer zijn er ook onderwerpen besproken die te maken hebben met goed en behoorlijk bestuur. Net zoals in 2019 hebben de koerselementen aandacht gevraagd van het bestuur en de raad van toezicht. De uitvoering van (een deel) van de koerselementen is vertraagd door de pandemie.

Wijziging van de statuten

De raad heeft de statutenwijziging goedgekeurd. Deze wijziging was noodzakelijk om de vernieuwde grondslag van het geloof, de wijziging van de functienamen van de geestelijk verzorgers, het opstarten van de nieuwe activiteiten en de invoering van een klachtenregeling, bestuurlijk en juridisch in te bedden en daarmee controleerbaar te maken voor de raad. Deze wijziging is een eerste stap van een project waarin de statuten en het huishoudelijk reglement op de hand genomen worden en worden aangepast om goed bestuur van een kerkelijke organisatie naar de inzichten van de huidige tijd te waarborgen. De invoering van een klachtenregeling is daarvan ook een voorbeeld.

Boek Apostelkind

De impact van het boek ‘Apostelkind’ van Renske Doorenspleet heeft de nodige aandacht gevraagd van het bestuur. In 2020 is hiertoe een meldpunt ingesteld. Ook is een meldpuntregeling gemaakt om leden en oud-leden die zich beschadigd voelen door de apostolische cultuur van voor de eeuwwisseling een plek te bieden om dit te bespreken.

Taken en samenstelling van de raad

Tijdens de uitgestelde paassamenkomst in september 2020 heeft de voorzitter van de raad, Frank Middel, nog eens gedeeld wat de taak van de raad van toezicht van het genootschap inhoudt. Tevens deed hij een oproep voor kandidaten om zich te melden voor de vacature die is ontstaan door het vertrek van een van de leden van wie we in 2020 afscheid genomen hebben in verband met het einde van de statutair vastgestelde zittingstermijn. Wij danken Renée-Andrée Koornstra voor haar inzet in de Raad van Toezicht gedurende vele jaren.

Eind 2020 en begin 2021 hebben de gesprekken met de mogelijke kandidaten plaatsgevonden.

Aankoop plaats van samenkomst Amsterdam-Noord.

In het kader van goed en behoorlijk bestuur heeft de raad van toezicht vragen gesteld over de terugkoop van de plaats van samenkomst van de gemeenschap Amsterdam-Noord. Dit gebouw is in 2008 verkocht aan Reliplan Investments en werd de afgelopen 12 jaar door het genootschap terug gehuurd. In verband met het naderende einde van de huurovereenkomst in 2021 en de voorgenomen verkoop door Reliplan aan een derde partij, heeft het bestuur besloten het gebouw weer terug te kopen. Hoewel het toezicht op deze transactie formeel niet onder de statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht valt, had de raad vraagtekens over deze transactie en de procesgang. De raad heeft dit onderwerp daarom aan de orde gesteld bij het bestuur omdat deze terugkoop niet in overeenstemming is met het huisvestingsbeleid en het beleggingsstatuut. De vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening is wel een statutaire bevoegdheid van de raad. Conform art. 5.4 van de statuten heeft de raad van toezicht daarom aan een externe taxateur opdracht gegeven de marktwaarde van dit gebouw te taxeren, zodat dit op een juiste wijze in de jaarrekening 2020 zal worden opgenomen.

De financiele gevolgen van de aankoop van deze plaats van samenkomst zijn nader toegelicht op de pagina Staat van baten en lasten met toelichting, onder het kopje overige waardeverminderingen van vaste activa.

Gevolgen Covid-19

De plannen en de daarbij horen begroting voor 2021 zijn opgesteld met de wetenschap van het moment. Daarbij is nog niet te voorzien welke effecten de Covid-19 pandemie op langere termijn kan hebben. De financiële ruimte voor de bestaande en nieuwe activiteiten lijkt de komende jaren gewaarborgd. Deze ruimte staat echter onder druk door het teruglopen van de bedragen van de liefdesaanbiedingen en de mogelijke terugval van het rendement op de beleggingen. In dat kader heeft de raad van toezicht ingestemd met het aanpassen van het beleggingsstatuut waarin wordt toegestaan dat een groter deel van het vermogen wordt belegd in aandelen. We zullen er daarnaast wel rekening mee moeten houden dat er - mogelijk blijvend - nieuwe invulling gezocht en gevonden moet worden voor de manier waarop we erediensten vieren en gemeenschappen vormen. En dat ook voor de nieuwe activiteiten herbezinning noodzakelijk zal blijken te zijn.

Gebeurtenissen na de balansdatum

In februari 2021 heeft de voorzitter van de raad, Frank Middel, zich teruggetrokken uit de raad van toezicht. Paul Trumpie neemt vanaf die datum ad interim het voorzitterschap waar totdat de raad een nieuwe voorzitter heeft aangewezen. In maart 2021 is Arnoud van Schaik toegetreden tot de raad van toezicht.

Op de datum van ondertekening van het jaarverslag hebben de onderstaande leden zitting in de raad van toezicht:

Marina Kemperman-Eenschoten
Marcel Lip
Arnoud van Schaik
Paul Trumpie (voorzitter a.i.)

De raad van toezicht is bereikbaar via e-mailadres: raadvantoezicht@apgen.nl.