Wekelijkse inspiratie

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Heb je naaste lief, hij is als jezelf

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 10 mei 2020

80 jaar geleden werd Nederland bezet. Vijf jaar later waren er na de bevrijding maandenlang feesten in het hele land. Het moet een onbeschrijfelijk gevoel van opluchting zijn geweest om je weer helemaal vrij te kunnen bewegen na bange jaren van onderdrukking en geweld. Om te kunnen zeggen wat je op je hart hebt, te kunnen stemmen op welke partij je wilt en in volle vrijheid te mogen zijn wie je bent.

Er was echter ook veel verdriet en pijn te verwerken. Lang nadat alle festiviteiten voorbij waren begon het proces van herdenken, verwerken en beseffen dat er diepe wonden waren geslagen in grote groepen van de bevolking. De omvang van gruweldaden zoals deportaties werd langzaam maar zeker ontsluierd. Dit nooit meer! Vele overlevenden vertelden daarom hun verhaal als ‘leerstof’ voor het nageslacht. Het besef ontstond dat vrijheid voor de één een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de ander.

De wereld is heftig in beweging,
de roep om vrijheid was nog nooit zo groot.
De mens ontworstelt zich aan dwang,
ontworstelt zich aan heerschappij,
maar raakt ook vaak in zielennood.

’k Voel machteloosheid, mededogen
bij zoveel leed, zoveel verdriet en pijn.
’t Lijkt uitzichtloos en dat ontmoedigt,
totdat ’k mezelf vraag wat mijn inbreng kan zijn.

Ik ga mijn weg in godsvertrouwen:
als ’k mij meer inzet en mij erop richt
dat liefde steeds in mij zal winnen,
dan krijgt de aard’ een nieuw gezicht …

- Hoop, lied Apostolisch Genootschap

Al in een van de eerste Bijbelboeken wordt verteld over bevrijding uit onderdrukking en slavernij, als een van de belangrijkste lessen aan de mensheid. De mens moet vrij zijn om zich te kunnen ontplooien, te kunnen groeien en ontwikkelen. Om zelf te kunnen kiezen, en na te denken over de richting van haar of zijn leven. Het verhaal uit Exodus kent vele vervolgverhalen. Kennelijk ligt het in de aard van de mens om op enig moment de ander zijn wil op te leggen. Om er ook steeds weer achter te komen dat dit niet werkt, dat dit geen toekomst heeft, dat het verzet oproept en om bevrijding vraagt.

Ook wij kennen een historie binnen en buiten het genootschap waarin het elkaar opleggen van ‘zo moet het en hoort het’ aan de orde was. Een periode die weliswaar achter ons ligt, maar die sommigen tot op de dag van vandaag beroert. Wij willen blijven leren van inzichten en gevoelens en ons blijven inspannen om daar een duurzaam vervolg op te geven.

De kern van ons werk is gelegen in de al tweeduizend jaar oude raad: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf (Marcus 12:30-31). Heb het volle leven lief, in al zijn schoonheid en ondoorgrondelijkheid, met al z’n kansen en beperkingen. En heb je naaste lief, hij is als jijzelf. Een bevrijdingswerk van jewelste, voor jou en voor mij, in de alledaagse werkelijkheid. Graag breng ik een eerbiedig saluut aan hen die ons daarin voorgingen. Aan de mensen die volhardend op het pad van de liefde bleven, ook als dat moeilijk was.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap