Hoop op verlossing

Wekelijkse inspiratie door Jan Zwart – 28 maart 2021

Het is een week voor Pasen en duizenden mensen stromen samen in Jeruzalem om zoals elk jaar Pesach te vieren. Ook Jezus is gekomen, vergezeld door een groep trouwe aanhangers die in hem de verlosser ziet. Verlossing van onderdrukking en slavernij. Hij spreekt de taal van liefde. Liefde die voor hem betekent: rechtdoen aan mens-zijn, vergeving schenken en barmhartigheid betonen. De autoriteiten vertrouwen hem echter voor geen cent. Weer zo’n profeet die de orde komt verstoren. Er volgen incidenten. De tempel wordt schoongeveegd door Jezus. Hij is razend. Is dit het? Is deze heilige plek hiervoor bedoeld? Een rovershol? Deze radicale actie is voor de priesters de opmaat naar zijn arrestatie. In de week die volgt blijft Jezus zijn roeping trouw. Tot aan zijn dood. En in de dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen erna, zal blijken dat zijn boodschap van liefde is blijven leven door mensen die telkens dit verhaal bleven vertellen. En dat niet alleen. De boodschap bleef leven door mensen die deze levend hielden door de boodschap te zijn: heb elkaar hartelijk lief!
Is het een waargebeurd verhaal? Of is het ooit verzonnen? Maakt het eigenlijk iets uit?

Hoe nu verder?
De Tweede Kamerverkiezingen liggen achter en de formatie ligt vóór. Nu komt het erop aan en gaan beloftes op realiteit getoetst worden. De plannen over een aanpak na de coronacrisis worden breed uitgemeten in de media. Zelfs ‘onze vrijheid’ krijgen we snel terug als het aan sommigen ligt. Wat kan onze democratie betekenen in een tijd waarin de hele wereld al meer dan een jaar lang gebukt gaat onder een pandemie van ongekende omvang? Vaccinaties en het naderende voorjaar nodigen ons uit om te dromen en te hopen op verlossing. Verlossing uit een tijd waarin we na decennia van bijna onmetelijke vrijheid, als het gaat om reizen, welvaartsbeleving (niet voor iedereen), terug moesten vallen op onszelf door inperking van onze vrijheid. Het valt ons zwaar en dat is begrijpelijk. Hoe komen we er doorheen? Maar ook: hoe komen we hieruit? Hoe ziet ons leven er na deze periode uit? ‘Business as usual’?

Ook in deze tijd, waarin de mensheid voor heel andere uitdagingen staat dan 2000 jaar geleden, is er ‘hoop op verlossing’. En ook nu is aan die verlossing verantwoordelijkheid, een opdracht verbonden. Welk denken en doen brengt ons naar een nieuwe tijd?

Dan klinkt de roep om nog een wonder.
Hij zegt: ‘Je zult niet leven zonder, als de liefde komt.’
Het feest verstomt.1


 

 

Jan Zwart

Landelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

 

 

1Drieluik De Stille Week, tekst Hans Reinold 

De intocht 

De ochtend gloort, 
als hij Bethanië verlaat 
en naar Jeruzalem opgaat. 
Bevrijdingsdag! 
Zonovergoten juicht de stad, 
die zo lang om verlossing bad. 
Een palmtak vlagt. 
En met een glimlach om zijn mond 
omarmt hij mild het volk dat rond 
hem samendromt. 
Dan klinkt de roep om nog een wonder. 
Hij zegt: 'Je zult niet leven zonder, 
als de liefde komt.' 
Het feest verstomt. 

 

Het laatste avondmaal 

De avond valt 
en vrienden zitten dicht bijeen; 
hij wast hun voeten één voor één 
en doet het voor. 
Hij schenkt de wijn en breekt het brood 
en zegt: 'Doe als ik na mijn dood, 
het werk moet door.' 
Dan noemt hij allen bij de naam 
en wijst in hen de priester aan. 
Zo wordt het nacht. 
Voor één van hen is het te zwaar: 
een knik als een afscheidsgebaar. 
De rest slaapt zacht … 
Hij bidt en wacht. 

 

De opstanding 

Een nieuwe dag. 
Nadat het onheil was geschied, 
blijven zij achter in verdriet 
en zo alleen. 
De vrouw die zoveel om hem gaf, 
zoekt hem vertwijfeld bij zijn graf. 
Waar is hij heen? 
Zij treft alleen een tuinman daar. 
En oog in oog onthult hij haar 
een groot geheim: 
'Al is hijzelf niet meer in leven, 
het licht van liefde is gebleven. 
Het zal er zijn, 
als wij er zijn.' 
Amen.