Nieuwbouw Rotterdam-Zuid volgens BREEAM


Multifunctioneel gebouw Apostolisch Genootschap Rotterdam-ZuidSinds 2017 heeft het Apostolisch Genootschap heeft in Rotterdam-Zuid een nieuw multifunctioneel, flexibel en energiezuinig gebouw. Tijdens de realisering is de BREEAM-NL methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) gebruikt. Op basis van deze BREEAM-methode werden, gedurende het proces van ontwerp tot oplevering, keuzes gemaakt die leiden tot een duurzaam gebouw met duurzame en energiezuinige installaties. 

Het ontwerp is uitgevoerd door een bouwteam. Hierbij zijn diverse specialisten betrokken, zoals een ecoloog en een preventie-adviseur (adviseur voor beveiliging tegen brand, inbraak en veiligheid in het algemeen). In het ontwerp sluiten de installaties, de omgeving, het milieu en het gebouw optimaal op elkaar aan. Het bouwproject is eind 2017 opgeleverd.

Ga snel naar:

Nieuwspagina nieuwbouw Rotterdam-Zuid »


Toelichting op het ontwerp »


BREEAM Nieuwbouw en Renovatie Ontwerpcertificaat »


BREEAM expertrapport »


Overzicht bouwpartners »
BREEAM-rating

Het Apostolisch Genootschap wil als toekomstig gebruiker van het gebouw een duurzaam pand realiseren. De duurzaamheid van het ontwerp wordt getoetst met de BREEAM-NL systematiek.

In het voorontwerp heeft Boersema Installatie Adviseurs in samenwerking met Apostolisch Genootschap en Terrena Architecten een BREEAM-NL pre-assessment gemaakt van het ontwerp om de ambitie voor dit project vast te stellen. Daaruit bleek dat een BREEAM 3-sterrencertificering ('very good') haalbaar is.  

Met het Apostolisch Genootschap is afgesproken een gebouw met score ‘very good’ te realiseren. Het ontwerp is verder uitgewerkt, met de BREEAM-NL systematiek als leidraad en toetsingskader.


Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

Het gebouw kenmerkt zich door een aantal duurzaamheidsmaatregelen. De belangrijkste zijn:
 • Een zeer flexibel gebouw door toepassing van een indeelbaarheid per stramien op 2400 mm;
 • Energiezuinige ledverlichting en schakeling van de verlichting op aanwezigheid en daglicht;
 • Warmteterugwinning op de ventilatielucht;
 • Goede binnenluchtkwaliteit;
 • Toepassing van zonnepanelen op het dak.
 • Bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580) 1.330,49 m2 BVO;Totaal terreinoppervlak van de locatie in hectare. Totaal: 0,2779 h;
 • Perceel multifunctioneel gebouw: 0,1096 ha Vloeroppervlakken bijeenkomstfunctie (NEN 2580) 670,41 m;
 • Verkeersruimten in m² (NEN 2580) 338,21 m2;
 • Opslagruimten in m² (NEN 2580) 33,55 m2;
 • Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO 60 kWh/m2 BVO;
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO 0 kWh/m2 BVO;
 • Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen in 0 kWh/m² BVO;
 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO 60 kWh/m2 BVO;
 • Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar 6m3/persoon/jaar;
 • Verwacht 0% van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water;

Stappen ter reductie van de milieu-impact

Niet alleen het ontwerp van het gebouw, het terrein en de installaties is duurzaam. Ook tijdens de uitvoering wordt de impact op de omgeving en het milieu gereduceerd.

 • Zo worden er extra maatregelen getroffen om op een veilige manier toegang te bieden tot de bouwplaats;
 • Er wordt op een respectvolle manier rekening gehouden met de mensen die wonen en werken in de buurt van de bouwplaats;
 • De bouwplaats is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Meer informatie en het certificaat vindt u op bewustebouwers.nl;
 • Tijdens de bouw wordt er bijzondere aandacht besteed aan het beperken van het energie- en waterverbruik en aan het voorkomen van grond- en watervervuiling;
 • Bij de aanschaf van hulpmateriaal voor de bouw wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale, verantwoord aangeschafte, hergebruikte, recyclebare en duurzame materialen;
 • Al het hout dat op de bouwplaats wordt gebruikt, is op een duurzaam verantwoorde manier geproduceerd; 
 • Er worden procedures gevolgd om het vrijkomen van bouwafval te minimaliseren. Het bouwafval dat toch overblijft wordt op de bouwplaats strikt gescheiden;
 • Tot slot heeft zoals altijd de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de bouwplaats de hoogste prioriteit.

Duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied

 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer door realisatie van het gebouw in de nabijheid van het openbaar vervoer;
 • Hergebruik van bebouwd land;
 • Een lage impact van de bouwwerkzaamheden door een goed milieumanagement tijdens de bouw;
 • Minimaliseren van geluidsoverlast naar de omgeving;
 • Een multifunctioneel gebouw, waarin verschillen type gebruikers zich kunnen vestigen;
 • Minimaliseren van lichthinder naar de omgeving door een goede aanlichting van de gebieden rondom het gebouw

Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren