Vanaf 1 juli starten we voorzichtig weer met erediensten en andere samenkomsten. Daarbij houden we rekening met de coronamaatregelen. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Terugkijken in de tijd

Laatste update: woensdag 17 juni 2020

De cultuur van het Apostolisch Genootschap ontwikkelt zich voortdurend. Een cultuur die nu zeer vrijzinnig en toegankelijk is, maar die ook andere periodes heeft gekend. Periodes waarop (oud-)leden mogelijk met gemengde of negatieve gevoelens terugkijken.

Boek Apostelkind 

Begin april verscheen het boek  Apostelkind van Renske Doorenspleet, voormalig lid van het Apostolisch Genootschap. De flaptekst geeft aan dat de auteur een indruk van haar jeugd in de jaren 80 in het Apostolisch Genootschap beschrijft. In de aankondiging van het boek is onder meer te lezen: “Doorenspleet verweeft (…) archiefmateriaal en herinneringen tot een ontluisterend beeld van een gewoon – en tegelijkertijd ongewoon - Nederlands kind in de jaren zeventig en tachtig. Ook laat ze zien hoe deze beweging binnen onze democratie ongemoeid heeft kunnen voortbestaan. Het resultaat is een adembenemend boek over interne dwang en machtsrelaties, de desinteresse van de buitenwereld, maar ook over de kracht van onbevangen nieuwsgierigheid en hechte vriendschap.”

Reflectie op ons verleden

De verschijning van het boek Apostelkind en de reacties die dit losmaakt, maakt duidelijk dat het nodig is kritischer dan hiervoor naar de historie van het Apostolisch Genootschap te kijken. We kennen onze feitelijke geschiedenis zoals Theo Kiffers beknopt in het artikel Hoe de luiken opengingen beschrijft. Op allerlei manieren en op diverse plekken in de media is hier met onze medewerking aandacht aan besteed. Zo was er van 1992 t/m 2003 een expositie- en documentatiecentrum in Enkhuizen, houdt de Van Oosbreestichting sinds 2000 openbare lezingen, verscheen er in 2002 een IKON documentaire en in 2013 het boek Nieuw licht op oude wegen van historicus Berry Brand. De beperkte reactie hierop, gaf geen aanleiding tot verdere actie.

 

De emoties die het boek Apostelkind losmaakt nemen we serieus. We grijpen dit boek aan om waar mogelijk bij te dragen aan het helingsproces van zowel leden als voormalig leden en het leerproces van de eigen organisatie.

Bestuursvoorzitter Bert Wiegman reageert op het boek

Dialooggesprekken (oud)leden

Naar aanleiding van de videoboodschap zijn er zo’n 120 berichten binnengekomen. Met een groot aantal mensen is op verzoek persoonlijk contact gezocht. Een groep van ca. 40 personen heeft aangegeven in breder verband bij elkaar te willen komen voor het stellen van hun vragen en om ervaringen te delen en een plaats te geven. Hierbij zetten we onafhankelijke deskundigen in.

Opzet bijeenkomsten

Voor de gespreksbegeleiding (twee personen) is het bureau Dialogue aangesteld. Dit bureau heeft geen banden met het Apostolisch Genootschap of individuele leden daarvan. De opdracht aan de gespreksbegeleiding is dat iedere aanwezige zich veilig voelt en gehoord wordt en we een plek bieden die kan bijdragen aan het verwerken van mogelijke schade die in het verleden is opgedaan. Daarom is er ook een psycholoog aanwezig. Ook is het de bedoeling dat het genootschap lessen kan trekken, uit het verleden en over nog te zetten stappen na de bijeenkomsten.

Vanwege de groepsgrootte organiseren we vanaf 15 juni meerdere dialoogbijeenkomsten. Dit doen we op een neutrale locatie in het midden van het land waar we de 1,5-meter-maatregel kunnen nakomen.

Voorgesprek

Voorafgaand aan de bijeenkomsten benaderen de onafhankelijke gespreksbegeleiders alle deelnemers persoonlijk met de vraag wanneer de uitkomsten van het gesprek voor hen bevredigend zijn. Deze kennismaking is een vertrouwelijk gesprek tussen de mensen van Dialogue en de deelnemers. Er wordt niets gedeeld met het Apostolisch Genootschap.

Vertrouwelijkheid en openbaarheid

Om open, vrijuit met elkaar in gesprek te kunnen gaan is vertrouwelijkheid essentieel. Dit is ook de reden dat er geen verslaglegging, notulen of opnamen (mogen) worden gemaakt tijdens de bijeenkomst. Aan het einde van de bijeenkomst maken de begeleiders van Dialogue samen met de deelnemers een overzicht van de gedeelde ervaringen en verkregen inzichten/geleerde lessen. Deze uitkomsten worden na afstemming met en toestemming van de deelnemers via deze website gedeeld. Er zal uiteraard niets tot individuen herleidbaar zijn.

Vervolgstappen

Concrete uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten die een vervolg vragen, pakken we zo spoedig mogelijk op. Een van de uitkomsten zal zijn dat we onderzoek laten doen naar wat nodig is voor de heling van mensen die aangeven emotioneel beschadigd te zijn door het oude systeem binnen het genootschap.

Onderzoek

Naast hierboven genoemd onderzoek vinden we het belangrijk de ontwikkeling van de cultuurelementen van het Apostolisch Genootschap en het effect ervan op (de opvoeding van) leden, goed in kaart te laten brengen. We zijn hiervoor in gesprek met een wetenschappelijk instituut. De uitkomsten van dialooggesprekken met (ex-)leden en input die we via andere kanalen krijgen, dragen bij aan de opzet van de onderzoeksopdracht.

Meer informatie

Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande of berichtgeving in de media en op social media. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl t.a.v. Natascha Timmer.