ANBI


Het Apostolisch Genootschap is in juridische zin een kerkgenootschap en is aangewezen
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemeen

Statutaire naam: Het Apostolisch Genootschap
RSIN / fiscaal nummer: 002704857
KvK-nummer: 32163950

Contactgegevens

Telefoon: (035) 548 87 77
E-mail: info@apgen.nl
Website: www.apgen.nl
Postadres: Postbus 116, 3740 AC Baarn
Bezoekadres: Dienstencentrum, locatie 't Hoogt 4, 3743 AT Baarn
Dienstencentrum, locatie Berg en Dal, Jacob van Lenneplaan 12, 3743 AR Baarn

Doelstelling

Missie
Uitgaande van het geloof dat de scheppende levensmacht als liefdemacht in mensen nabij kan komen, stelt het Apostolisch Genootschap zich ten doel mensen, en in het bijzonder lidmaten, te inspireren en te ondersteunen om dit geloof in denken en handelen tot uitdrukking te brengen en daarmee met anderen in liefde te werken aan een menswaardige wereld.

Doelstelling
Het Apostolisch Genootschap wil midden in de samenleving staan en bekend zijn als inspiratiebron voor het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen met eigentijdse vormen van religieus beleven, voor een ieder met belangstelling voor zingeving en levensbeschouwing, om samen te werken aan een menswaardige wereld.

Actueel Beleidsplan

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap stelt iedere ca. 4 jaar in samenspraak met de kring van districtsvoorgangers een meerjarige visie vast. Voor de jaren 2012 tot en met 2015 was dat de Meerjarenvisie Eenvoudig apostolisch zijn. Het bestuur heeft besloten dat het jaar 2016 een overgangsjaar is, waarin deze meerjarenvisie nog steeds geldt en de effecten ervan geconsolideerd kunnen worden. Het jaar zal tevens benut worden om in een groter verband de nieuwe meerjarige visie (2017 tot en met 2022) te ontwikkelen. Eind 2016 zal het bestuur deze vaststellen.

Verslaglegging

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Begroting
Begroting 2016
Toelichting op begroting 2016     

Bestuurssamenstelling           

  • A. (Bert) Wiegman (voorzitter en eindverantwoordelijke geestelijke verzorging)
  • J.C.W. (Jan) Zwart (vicevoorzitter)
  • M.E. (Monique) van Strien-van Milaan
  • H. (Hans) Leeflang
  • J. (Jan) van der Schaaff
  • M. (Menno) Kooreman

Je kunt contact opnemen met het bestuur via de bestuurssecretaris L. (Lily) M. Delwel-Schiphorst.

Beloning

Onbezoldigd bestuurDe bestuursleden ontvangen voor hun taak als bestuurder geen bezoldiging.

Beloningsbeleid medewerkersDe beloning van medewerkers in loondienst is geregeld in de gids voor medewerkers van het Apostolisch Genootschap. Meer informatie in de medewerkersgids.     


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren