FAQ's


Wat betekent apostolisch / Apostolisch Genootschap?  
Wat verstaan jullie onder religieus-humanistisch?
Waar komt het Apostolisch Genootschap vandaan?
Wat is jullie ideaal?
Geloven jullie in God?
Geloven jullie in Jezus?
Welke rol speelt de Bijbel bij jullie?
Hoe kijken jullie aan tegen andere religieuze stromingen?
Hoe gaan jullie om met culturele verschillen?
Hoe kijken jullie aan tegen euthanasie en abortus?
Hoe denken jullie over homoseksualiteit?
Welke plaats heeft de apostel in het genootschap?
Wat is een geestelijk verzorger?
Hebben de geestelijk verzorgers een theologische opleiding?
Krijgt het genootschap subsidie of andere financiële steun?

Wat betekent apostolisch / Apostolisch Genootschap?
Apostolisch betekent: van of als apostelen. Apostolisch is afgeleid van het woord apostel. Apostel komt uit het Grieks en betekent: gezondene, iemand met een boodschap of missie. Het kan zowel op Bijbelse apostelen slaan als op andere religieuze leiders, maar ook op mensen met een missie zonder religieuze achtergrond. De missie van het Apostolisch Genootschap bestaat uit het brengen van liefde in de samenleving.

Binnen het christendom werd het woord apostolisch voor het eerst aan het begin van de tweede eeuw gebruikt. In de eeuwen die daarop volgden, gaven ontelbaar veel mensen op verschillende wijze invulling aan het begrip apostolisch.

Het woord apostolisch bouwt voort op veel van wat Jezus zijn leerlingen leerde en wat de apostelen vervolgens verkondigden. De raadgevingen uit de Bergrede, de gelijkenissen, de woorden van Paulus en Johannes over de liefde en nog veel meer zijn voor de leden van het genootschap nog altijd een inspiratiebron voor een zinvol leven.

Lees meer over de geschiedenis van het Apostolisch Genootschap.

Wat verstaan jullie onder religieus-humanistisch?
Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbondenheid met alles wat is. We geloven dat alles dezelfde oorsprong heeft, waardoor alles en iedereen in essentie verbonden is. Deze religieuze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid zin te geven aan ons leven. Door belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. Liefdevol leven maakt duurzaam samenleven mogelijk.

Waar komt het Apostolisch Genootschap vandaan?
Er zijn vele richtingen die zich apostolisch noemen. Een aantal is net als het Apostolisch Genootschap voortgekomen uit de Catholic Apostolic Church die rond1830 in Engeland ontstond. Mensen verlangden terug naar de eenheid die de volgelingen van Jezus met elkaar vormden. Uiteindelijk resulteerde dit in vele apostolische bewegingen over de hele wereld. Ze hebben elk een eigen karakter en zijn onderling sterk verschillend.

Het genootschap wordt mede geïnspireerd door de levenshouding en het woord van Jezus van Nazareth. Het woord apostolisch bouwt voort op veel van wat Jezus zijn leerlingen leerde en wat de apostelen vervolgens verkondigden. De raadgevingen uit de Bergrede, de gelijkenissen, de woorden van Paulus en Johannes over de liefde en nog veel meer vormen voor de leden van het genootschap nog altijd een inspiratiebron voor een zinvol leven.

Wat is jullie ideaal?
Ons ideaal is om liefdevol om te gaan met elkaar en de wereld. Om waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. De basis daarvoor is het geloof dat alles voortkomt uit dezelfde oorsprong. De kracht waaruit alles is ontstaan, zit ook in mensen. We voelen de verantwoordelijkheid die kracht tot uitdrukking te laten komen in liefdevol handelen.

Geloven jullie in God?
Wij geloven dat God scheppingskracht is. Een onbegrijpelijke oerkracht waaruit alles is voortgekomen. Het is zoeken naar woorden om dit mysterie te benoemen. We geven er talloze namen aan zoals levenskracht, God, bron van zijn, oerbron of oorsprong. Als we het woord God gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan het onzegbare, aan dat wat ons overstijgt.

Geloven jullie in Jezus?
Wij zien Jezus als een mens die waarschijnlijk 2000 jaar geleden heeft geleefd en gewerkt vanuit een liefdevolle visie op het leven en op de samenleving. Jezus sprak over een gezindheid van liefde en barmhartigheid en was gericht op vrede. Hij was mens onder de mensen. Zijn manier van leven is daardoor in principe voor iedereen bereikbaar. Zijn Bergrede (evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 5-7), waaruit een hoog moreel besef spreekt, is voor veel apostolischen een bron van inspiratie. Bij andere apostolische bewegingen en kerken leeft de gedachte dat Jezus ooit terugkeert op aarde. Wij hebben dat geloof losgelaten en richten ons op zijn gedachtegoed en op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Welke rol speelt de Bijbel bij jullie?
In de vorige eeuw speelde de Bijbel een grote rol en in ons taalgebruik kun je dat soms nog wel horen of lezen. Tegenwoordig heeft de Bijbel een minder prominente rol. We zien de Bijbel als een verzameling verhalen, morele lessen en waardevolle metaforen. De beschreven gebeurtenissen zien we niet als goddelijke openbaringen maar als menselijke worstelingen met levensvragen. Wij laten ons daarnaast ook inspireren door andere bronnen – religieus en niet-religieus.

Hoe kijken jullie aan tegen andere religieuze stromingen?
Mensen zijn zeer verschillend en ook de manier waarop we zoeken naar religieuze verdieping is zeer divers. Gelukkig zien we dat mensen op vele plaatsen werken aan een mooiere wereld. In veel andere religieuze stromingen herkennen en erkennen wij de zoektocht naar een betere wereld, verdraagzaamheid en liefde.  We voelen ons verbonden met initiatieven zoals het Charter of Compassion dat de overeenkomsten tussen religies benadrukt – met behoud van ieders eigenheid. We werken samen met humanistische en vrijzinnige organisaties en staan open voor een ontspannen dialoog met alle andere religieuze stromingen.

Hoe gaan jullie om met culturele verschillen?
We zien in elk mens een deel van de schepping, daarom willen we zorgvuldig met iedereen omgaan. Iedereen zoekt geluk en een plek om thuis te zijn. Tolerantie ten opzichte van verschillen is daarom een kernbegrip. Tegen discriminatie - in welke vorm ook - moet altijd protest klinken. We geloven dat elk mens de persoonlijke verantwoordelijkheid heeft zich naar vermogen in te zetten voor een menswaardige wereld. Voor ons is dit de enige weg naar een respectvolle, stabiele samenleving met ruimte voor verschillende mensen en religies.

Hoe kijken jullie aan tegen euthanasie en abortus?
Een keuze voor een zwangerschapsonderbreking of euthanasie is vaak moeilijk, verdrietig, angstig of pijnlijk. Wij willen elkaar zonder oordeel nabij zijn en respectvol omgaan met de beslissingen die een mens daarover alleen zelf mag en kan nemen. Er bestaat (soms ondraaglijk) lijden waarvoor geen oplossing is. Dan is het goed dat de hulp rondom het levenseinde in Nederland wettelijk geregeld is.

Hoe denken jullie over homoseksualiteit?
Voor ons is iedereen gelijkwaardig, zonder enige uitzondering. We beschouwen liefde als iets heel moois – en dat kan dus ook de liefde zijn voor iemand van hetzelfde geslacht.  Een huwelijk (of relatiebevestiging) tussen twee mannen of twee vrouwen vieren we dus even feestelijk en op dezelfde wijze als een huwelijk tussen man en vrouw. Ook verder is iemands geaardheid geen reden voor uitzonderingen: alle functies als geestelijk verzorger staan voor iedereen open, dus ook voor LGBT-mannen en vrouwen.

Welke plaats heeft de apostel in het genootschap?
Het woord apostel (letterlijk ‘gezondene met een boodschap’) refereert oorspronkelijk aan de discipelen van Jezus, gezonden om het evangelie te verkondigen. Wij komen voort uit de apostolische traditie. In deze traditie heette de belangrijkste geestelijk verzorger ‘apostel.’ Wij hechten aan deze traditie en handhaven deze naam voor  de eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging. De apostel is ook voorzitter van het bestuur en heeft een belangrijke stem in het beleid. Veel apostolischen beschouwen de apostel als een vriend en mentor bij levensvragen. Sinds 2011 vervult Bert Wiegman deze positie, naast zijn (parttime) functie als kindercardioloog binnen het AMC. De zittende apostel benoemt zijn of haar opvolger, na overleg met het bestuur en andere betrokkenen.

Wat is een geestelijk verzorger?
Een geestelijk verzorger is een vrijwilliger bij of werknemer van het Apostolisch Genootschap. Hij/zij wordt hiervoor gevraagd door de eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging. De geestelijke verzorging heeft betrekking op gezamenlijke vieringen en (persoonlijke) aandacht voor de leden. Het doel is de leden nabij te zijn bij het waarmaken van het ideaal van het genootschap. Inspireren, bewust maken en troosten zijn belangrijke elementen. De geestelijke verzorging wordt ook wel zielsverzorging genoemd.

Hebben de geestelijk verzorgers een theologische opleiding?
Geestelijk verzorgers en voorgangers zijn vrijwilligers die deze taak vaak naast hun dagelijks werk uitvoeren. Het zijn mensen die werken vanuit eigen ervaring en achtergrond. Ze hebben in het algemeen geen theologische opleiding. Wel bieden we onze geestelijk verzorgers bijscholing en steun in de vorm van workshops, leerdagen en andere trainingen.

Krijgt het genootschap subsidie of andere financiële steun?
We zijn in juridische zin een zelfstandig kerkgenootschap. De Belastingdienst heeft het genootschap aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze inkomsten komen uit vrijwillige bijdragen van onze leden, veelal in de vorm van maandelijkse, anonieme donaties. Daarnaast ontvangen we inkomsten uit legaten, incidentele donaties en renteopbrengsten uit opgebouwd kapitaal. Dit alles maakt ons financieel gezond en onafhankelijk.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren