Ongewenst gedrag

Ongewenst gedag is gedrag dat niet in overeenstemming is met de gedragscode die geldt voor geestelijk verzorgers en jeugdverzorgers. Je kunt denken aan: het aannemen van geschenken, onzorgvuldige communicatie (per e-mail), pesten, ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik.

Als je als (oud-)lid ongewenst gedrag van een verzorger ervaart of hebt ervaren, kan je contact zoeken met een van de andere geestelijk verzorgers (voorganger, districtsvoorganger of apostel).

Een andere mogelijkheid is de onafhankelijke vertrouwenspersoon te benaderen die je kan helpen duidelijk te krijgen wie en wat het ongewenst gedrag betreft en wat er nodig is om het probleem te verhelpen.

Ook kun je een formele klacht indienen via de klachtenregeling van het Apostolisch Genootschap.

Als er sprake is van seksueel misbruik bestaat onder meer de mogelijkheid daarvan melding te doen bij het meldpunt SMPR (seksueel misbruik in de kerk).

Gedragscode

Sinds 1 december 2020 geldt er een nieuwe gedragscode voor geestelijk verzorgers en jeugdverzorgers. Deze vervangt de Handreiking voor geestelijk verzorgers en de Handreiking voor het werken met jeugd.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

In elke organisatie kunnen mensen te maken krijgen met ongewenst gedrag van anderen. Het bestuur van het Apostolisch Genootschap wil mensen een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Sinds 2008 is er daarom een onafhankelijke vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag van een geestelijk verzorger of jeugdverzorger bij activiteiten van het genootschap, kunnen leden, voormalig leden en niet-leden contact opnemen met de vertrouwenspersoon Maud Marbus-Hulshof. Zij streeft ernaar binnen twee dagen contact met je op te nemen.

Maud Marbus-Hulshof werkt ook als advocaat en mediator. Van 2002 tot 2016 was zij geestelijk verzorger bij het Apostolisch Genootschap.

Onafhankelijk
De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk en hoeft dus niet over zaken te overleggen met het genootschap. Zij hoeft ook geen vragen van vertegenwoordigers van het genootschap te beantwoorden. Wel is zij verplicht als getuige vragen van een rechter te beantwoorden.

Vertrouwelijk
De informatie waarover de vertrouwenspersoon beschikt, is vertrouwelijk. Ze deelt deze niet met anderen zonder toestemming van de melder. Tenzij er sprake is van een wettelijke meldplicht of van gewetensnood van de vertrouwenspersoon. In het protocol doorbreken geheimhoudingsplicht lees je op grond van welke criteria de vertrouwenspersoon de geheimhoudingsplicht kan doorbreken.

Minimaal één keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon geanonimiseerd over haar werkzaamheden aan het bestuur van het genootschap.

Hoofdtaak
De vertrouwenspersoon heeft als hoofdtaak degene die ongewenst gedrag meldt te ondersteunen en te begeleiden. Ze probeert met de melder duidelijk te krijgen wie en wat het ongewenst gedrag betreft en wat nodig is om het probleem te verhelpen.

Mogelijke oplossingen kunnen variëren van heel informeel (de melder gaat zelf een gesprek aan met de geestelijk verzorger of jeugdverzorger over het ervaren ongewenste gedrag) tot uiterst formeel (bijvoorbeeld een melding bij een Meldpunt Kindermishandeling). De melder blijft te allen tijde wel zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn/haar probleem.

Andere taken
Naast het ondersteunen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag, geeft de vertrouwenspersoon binnen het genootschap voorlichting en advies aan het bestuur over gedragsnormen.

Doorverwijzen
Als een melding de taak van de vertrouwenspersoon te boven gaat, kan zij de melder doorverwijzen naar professionele hulpverleners en juridisch adviseurs. Is de vertrouwenspersoon van mening dat zij onvoldoende professionele distantie tot een melding kan waarborgen, dan zal zij de melder doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling

De klachtenregeling van het genootschap is een andere mogelijkheid om ongewenst gedrag aan de orde te stellen. Indien een minnelijke oplossing van de klacht niet mogelijk blijkt te zijn, neemt in eerste instantie de apostel een beslissing op de klacht. De beslissing van de apostel kan eventueel (in tweede instantie) worden voorgelegd aan een onafhankelijke toetsingscommissie, die de beslissing van de apostel op de klacht kan bevestigen of vernietigen.

Een klacht kan worden ingediend bij Secretariaat van de Adviescommissie Klachten, Postbus 116, 3740 AC Baarn, emailadres: adviescommissie@apgen.nl (vanaf 1 december 2020).

Meldpunt SMPR

Het genootschap is één van de geloofsgemeenschappen die deelneemt aan het SMPR. Zie smpr.nl.