Vertrouwenspersoon

In elke organisatie kunnen mensen te maken krijgen met ongewenst gedrag van anderen. Het bestuur van het Apostolisch Genootschap wil mensen een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Sinds 2008 is er daarom een onafhankelijke vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

Bij ongewenst gedrag van een geestelijk verzorger of jeugdverzorger bij activiteiten van het genootschap, kunnen leden, voormalig leden en niet-leden contact opnemen met de vertrouwenspersoon:

Zij streeft ernaar binnen twee dagen contact met je op te nemen.

Maud Marbus-Hulshof werkt ook als advocaat en mediator. Van 2002–2016 was zij geestelijk verzorger bij het Apostolisch Genootschap.

Onafhankelijk

De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk en hoeft dus niet over zaken te overleggen met het genootschap. Zij hoeft ook geen vragen van vertegenwoordigers van het genootschap te beantwoorden. Wel is zij verplicht als getuige vragen van een rechter te beantwoorden.

Vertrouwelijk

De informatie waarover de vertrouwenspersoon beschikt, is vertrouwelijk. Ze deelt deze niet met anderen zonder toestemming van de melder. Tenzij er sprake is van een wettelijke meldplicht of van gewetensnood van de vertrouwenspersoon. In het protocol doorbreken geheimhoudingsplicht lees je op grond van welke criteria de vertrouwenspersoon de geheimhoudingsplicht kan doorbreken.

Minimaal één keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon geanonimiseerd over haar werkzaamheden aan het bestuur van het genootschap.

Hoofdtaak vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft als hoofdtaak degene die ongewenst gedrag meldt te ondersteunen en te begeleiden. Ze probeert met de melder duidelijk te krijgen wie en wat het ongewenst gedrag betreft en wat nodig is om het probleem te verhelpen.

Mogelijke oplossingen kunnen variëren van heel informeel (de melder gaat zelf een gesprek aan met de geestelijk verzorger of jeugdverzorger over het ervaren ongewenste gedrag) tot uiterst formeel (bijvoorbeeld een melding bij een Meldpunt Kindermishandeling). De melder blijft te allen tijde wel zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn/haar probleem.

Als een melding de taak van de vertrouwenspersoon te boven gaat, kan zij de melder doorverwijzen naar professionele hulpverleners en juridisch adviseurs.

Is de vertrouwenspersoon van mening dat zij onvoldoende professionele distantie tot een melding kan waarborgen, dan zal zij de melder doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon.

Andere taken

Naast het ondersteunen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag, geeft de vertrouwenspersoon binnen het genootschap voorlichting en advies aan het bestuur over gedragsnormen.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is gedrag dat niet in overeenstemming is met de gedragscode . Deze beschrijft welk gedrag van een verzorger wordt verwacht en welke gedragingen worden afgeraden en zelfs afgekeurd. Je kunt dan denken aan: het aannemen van geschenken, onzorgvuldige communicatie per e-mail, pesten, ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik.

Onze gedragscode