Zichtbaar bewegen

Eind juni deelde het bestuur met de leden en sympathisanten van het genootschap dat we de komende maanden een nieuw besturings- en organisatiemodel zoeken. Een organisatievorm die recht doet aan de veranderende tijd waarin autonomie en eigenaarschap van deelnemers voorop staan en toekomstbestendigheid van ons gedachtegoed. Zodat er altijd plaatsen zijn waar mensen elkaar op basis van religieus-humanistische waarden inspireren tot liefdevol leven.

Een kleine programmagroep leidt dit proces waarin we zoeken naar ledenparticipatie en bereid zijn onzekerheden aan te gaan. Het proces gaat over een andere vorm van organiseren, de inhoud blijft onveranderd ons geloofsverhaal, als basis waar vanuit we alles doen. 

Programma 'Zichtbaar bewegen'

Het programma bestaat uit vier onderwerpen:

  • de toekomstige rol van de apostel;
  • de besturing en ondersteuning van geloofsgemeenschappen;
  • de besturing van de landelijke organisatie;
  • de positie van de koerselementen (geloofsgemeenschappen, iederal en maatschappelijke betrokkenheid) en de onderlinge relatie hiervan.

De programmagroep bestaat uit Bauke van der Molen Kuipers (programmaleider), Marcel Kroonenberg (procescoördinator), Viola Lindeboom (coördinator procescommunicatie) en Natascha Timmer (algehele ondersteuning).

Planning

Augustus t/m september

Groepen genodigden werken enkele denkwijzen uit. De groepen maken hierbij gebruik van de binnengekomen input van leden/sympathisanten.

Septem­ber t/m oktober

Presentatie van denkwijzen aan bestuur, districtsvoorgangers en een afvaardiging van het dienstencentrum.

Verschillende groepen, waaronder een vertegenwoordiging van leden, reflecteren op de uitgewerkte denkwijzen.

Het bestuur maakt met deze input een keuze voor de uit te werken richting.

Oktober  t/m december

Deskundigen toetsen de denkwijzen op haalbaarheid en consequenties. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen van de statuten, aan de ANBI-status van het genootschap en aan personele zaken.

Peiling leden (naar een passende vorm wordt nog gezocht).

Op de voorgangersconferentie van 20 en 21 november spreken we met de voorgangers over de richting en consequenties.

Decem­ber

Besluitvorming bestuur (in afstemming met RvT, OR, adviescommissies).

Januari

De richting voor een nieuw besturings- en organisatiemodel delen we op de Nieuwjaarsontmoeting.

Januari t/m april

We zetten concrete stappen waarbij we ons richten op Pasen 2022 als moment waarop een deel van de wijzigingen zal ingaan.