Wie doet wat?

Laatste update: 17 november 2022

1 Governance en besturen

De werkgroep governance en besturing adviseert hoe we de manier waarop we het werk coördineren en besturen eenvoudiger, transparanter en toekomstbestendig kunnen maken. Met een slagvaardig professioneel bestuur en een raad van toezicht als ons hoogste orgaan; een raad die erop toeziet dat het beleid vernieuwend is, de ambities haalbaar zijn en het werk zichtbaar bijdraagt aan het belang en het ideaal dat we delen. En waarin de participatie van leden in de besluitvorming is geborgd.

De werkgroep van de statuten zorgt ervoor dat we alle nieuwe afspraken zorgvuldig vastleggen waar dat nodig is. Ze zorgen ervoor dat we in onze statuten en diverse reglementen precies beschrijven wat onze intenties zijn. Zo kan iedereen zien hoe we werken en op welke manier we onze idealen waarmaken.

Werkgroepleden besturing: Karin van Markus, Frank van der Endt, Hendrike Tamboer-Walsmeer, Hans Lekkerkerk

Werkgroepleden statuten: Harald Eekhart, Lily Delwel, Eric-Jan Willekers

2 Organisatie en samenwerking gemeenschappen

Deze werkgroep zet op een rij hoe we binnen de gemeenschappen het werk van alle vrijwilligers in de afgelopen tijd op een andere manier zijn gaan organiseren. En hoe verschillende gemeenschappen samenwerken. Zowel op het gebied van de geestelijke verzorging als de facilitaire dienstverlening.

Uit de inventarisatie die we vertalen naar een informatiesysteem, maken we op hoe we de rol van geestelijk verzorger kunnen verdelen over de aandachtsgebieden inspiratie, nabijheid en verdieping. Op die manier openen we de mogelijkheid voor mensen om de rol van geestelijk verzorger op zich te nemen op een manier die past bij hun talent, voorkeur en de tijd die er beschikbaar is. De gemeenschappen kunnen gebruikmaken van de informatie in het informatiesysteem om te kijken welke mensen er nodig zijn en vooral hoe ze door slimmer samen te werken het werk over de grenzen van de gemeenschap heen beter kunnen verdelen.

Werkgroepleden: Marten van der Wal, Robert van der Woude, Ko Scholte, Markku Willems, Alexander Tuinstra, Edwin ter Hoeve.

3 Ondersteuning, coördinatie en besturing geloofsgemeenschappen

Deze werkgroep onderzoekt wat we in onze gemeenschappen zelf willen beslissen, wat we samen met andere gemeenschappen willen doen en wat we het beste landelijk kunnen organiseren. Vervolgens maken we werkafspraken over de benodigde ondersteuning, coördinatie en besturing van onze geloofsgemeenschappen. Onder andere moet duidelijk worden welke rol de districtsvoorgangers, die op dit moment een breed pakket aan taken hebben, hierin vervullen.

Werkgroepleden: Nanda Ziere, Carlo Barendregt, Alexander Tuinstra, Bertus IJdens, Ineke Gerritse, Annemarieke Meelker, Marten van der Wal, Marieke van Driel.

4 Landelijke organisatie

We willen dat de landelijke organisatie slagvaardiger wordt. We nemen in de landelijke organisatie afscheid van afdelingen en van hiërarchie. In plaats daarvan werken we in gelijkwaardigheid samen vanuit passie en kennis. We bundelen onze kennis in expertiseteams bestaande uit mensen met gelijksoortige deskundigheid. Denk hierbij aan ICT, financiële administratie en communicatie. Nieuwe initiatieven en elkaar versterkende projecten coördineren we in kernteams. Deze kernteams zien we als eigentijdse oefenplaatsen. Expertiseteams, kernteams en projectteams zijn inclusief, dus hier kunnen meer liefhebbers van het gedachtegoed aan deelnemen dan alleen medewerkers.

Werkgroepleden: Lily Delwel, Annemarieke Meelker, Sietske Termeulen-Dorleijn, Lonneke Boltjes, Ko Scholte, Lilian Heida-Kille, Neil Herzog.

5 Participatie van leden en andere deelnemers

We kijken naar de manier waarop leden en andere betrokkenen bij het genootschap participeren in de besluitvorming op korte en lange termijn. We hebben geoefend met de vorm van een ledenberaad maar er zijn meer vormen van ledenparticipatie denkbaar. Een passende vorm van ledenparticipatie is mede afhankelijk van de uitkomsten van de voorgenoemde werkgroepen. Deze uitdaging wordt opgepakt door het kernteam Zichtbaar bewegen.

Het kernteam Zichtbaar bewegen bestaat uit vertegenwoordigingen van de werkgroepen, aangevuld met communicatie: Nanda Ziere, Marten van der Wal, Karin, Harald Eekhart, Lily Delwel en Viola Lindeboom.

Jan Zwart en Diederick Stoel coördineren het proces.