Extern meldpunt

Let op: het meldpunt sluit op 31 maart 2022

Vanwege nog binnenkomende meldingen is besloten dit meldpunt tot en met 31 maart 2022 open te houden voor het doen van een melding. Na die datum kunnen er geen nieuwe meldingen meer worden gedaan. De adviescommissie rondt na die datum de nog lopende meldingen af. Mocht u na 31 maart 2022 aannemelijk kunnen maken dat u niet van het bestaan van het meldpunt afwist en wilt u alsnog een verzoek doen, richt u dan tot het Apostolisch Genootschap via mw. N. Timmer, Postbus 116, 3740 AC Baarn ( (ntimmer@apgen.nl). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan nog sprake zijn van een financiële tegemoetkoming.

Vanaf 1 december 2020 is er een extern meldpunt voor (voormalige) leden met negatieve ervaringen. Iedereen die miskenning, beknelling of emotionele pijn ervaren heeft door de met name voor de eeuwwisseling heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiend handelen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap, kan zich melden via de website meldpuntapgen.nl. Afhankelijk van de aard van een melding, bieden externe deskundigen en adviescommissie een gesprek, de inzet van professionele ondersteuning of andere vormen van hulp.  

De oprichting van het externe meldpunt is een volgende stap in het reflectietraject dat het Apostolisch Genootschap is gestart naar aanleiding van reacties die het boek Apostelkind (april 2020) losmaakte onder leden en voormalig leden. Het volgt op de verklaring van het bestuur van het Apostolisch Genootschap van 11 oktober jl. waarin zij de negatieve effecten van de apostolische cultuur in met name de jaren 70 tot en met 90 erkende. Het genootschap komt hiermee, naast de officiële erkenning en spijtbetuiging, tegemoet aan de behoeften van mensen die meer nodig hebben dan de eerder gevoerde gesprekken en een verklaring om ervaringen uit hun apostolische verleden te verwerken.

Update Meldpunt 1 november 2021

Het meldpunt heeft 154 meldingen ontvangen. Van de ontvangen meldingen gaat ongeveer de helft door naar de adviescommissie. Deze commissie heeft inmiddels meer dan 60 meldingen volledig afgehandeld, waarbij er 39 adviezen aan het bestuur zijn uitgebracht. Tot nu toe is het bestuur in twee gevallen enigszins afgeweken van een advies van de commissie. De overige adviezen zijn volledig overgenomen.

De meldingen die niet naar de adviescommissie gaan worden door de meldpuntmedewerker schriftelijk of mondeling behandeld. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het deelnemen aan een lotgenotengroep.

Er is veel belangstelling voor bijeenkomsten van lotgenoten. In Drachten en Alkmaar zijn er vier groepen van zes personen. Zij komen in zes bijeenkomsten bij elkaar. In januari starten er groepen in Dordrecht en Apeldoorn.

Update meldpunt 26 juli 2021

De financiële vergoedingen die het Apostolisch Genootschap op advies van de adviescommissie van het meldpunt verleent, zijn belastingvrij.

Update meldpunt 15 april 2021

Sinds de start op 1 december, hebben ruim 70 (voormalig) leden van het Apostolisch Genootschap een melding gedaan bij het meldpunt. Een deel deed dat met een vraag of voor een gesprek met een meldpuntmedewerker. Zo’n 50 personen deden een melding voor behandeling in de onafhankelijke adviescommissie. De aard van de meldingen is overeenkomstig de uitkomsten van het reflectietraject in 2020 over het ervaren van miskenning, beknelling of emotionele pijn door de destijds heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiend handelen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap.

De adviescommissie heeft inmiddels een groot aantal gesprekken gevoerd en hierover een advies voorgelegd aan het bestuur van het genootschap. Het bestuur heeft in alle gevallen het advies van de commissie gevolgd.

Vrijwel alle meldingen zijn afkomstig van de generatie die in de jaren zeventig tot en met negentig als jong volwassene lid was van het Apostolisch Genootschap. In die periode telde het genootschap zo’n 25.000 leden.

Lotgenotengroepen

Naar behoefte van ongeveer 30 (voormalige) leden van het genootschap, organiseren medewerkers van het meldpunt (vanaf september i.v.m. de coronabeperkingen) op enkele plaatsen in het land gesprekken voor en met lotgenoten. Zij schakelen hiervoor externe professionele begeleiders in (niet zijnde de begeleiders van de dialooggesprekken).


Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt over de informatie hierboven. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl t.a.v. Natascha Timmer.