Donatiebeleid

Het Apostolisch Genootschap beschikt over enige mogelijkheden om goede doelen organisaties te ondersteunen. Regelmatig komen aanvragen binnen, op landelijk, districts- en plaatselijk niveau. Wij kunnen lang niet alle aanvragen die binnenkomen financieel of anderszins ondersteunen. De aanvragen worden beoordeeld volgens onderstaand door het bestuur vastgesteld beleid.

Donatie en sponsoring

Een donatie is een schenking aan een organisatie zonder tegenprestatie. Hierbij kan gedacht worden aan een financiële bijdrage, maar ook aan het ter beschikking stellen van mensen (evt. vrijwilligers) of middelen (bijvoorbeeld gebruik van gebouwen/middelen) om niet.

Bij sponsoring is er sprake van een overeenkomst met een organisatie over een financiële bijdrage gekoppeld aan een tegenprestatie die de doelen van die organisatie ondersteunt.

Algemeen kader aanvragen voor donaties en sponsoring

Het Apostolisch Genootschap kiest nadrukkelijk voor donaties aan doelen die:

 1. passen bij de geloofswaarden van het genootschap;
 2. bijdragen aan meer compassie, solidariteit en duurzaamheid in de samenleving;
 3. op concrete wijze mensen met elkaar in verbinding brengen;
 4. betrekking hebben op een van de thema’s van maatschappelijke betrokkenheid: eenzaamheid, levensbalans, vrede en verbinding, kwetsbare kinderen, omgaan met de aarde;
 5. de steun van het genootschap nodig hebben om doorgang te krijgen;
 6. van het genootschap een onderscheidende bijdrage krijgen, zodat het genootschap niet een van de vele organisaties is die financieel participeren;
 7. betrekking hebben op Nederland of op een plaats buiten Nederland waar een apostolische gemeenschap is gevestigd;
 8. afkomstig zijn van een rechtspersoon, zoals stichting of vereniging, bij voorkeur een instelling met CBF erkenning en liefst ANBI status;
 9. het karakter van een project hebben met een duidelijke begin en einddatum. Het Apostolisch Genootschap levert geen financiële bijdrage op structurele basis. Zelfs als het Apostolisch Genootschap meerdere jaren achtereen een bijdrage levert, behoudt zij zich het recht voor om ondersteuning te beëindigen;
 10. In redelijke verhouding staan tot het bij het genootschap beschikbare budgettaire kader.

Het Apostolisch Genootschap sponsort of doneert niet aan:

 • individuele personen of fundraising acties;
 • politiek gerelateerde organisaties;
 • instellingen die als doel hebben winst te realiseren;
 • professionele sporters, clubs of competities.

Het Apostolisch Genootschap ondersteunt op een of meerdere van de volgende manieren:

 • met geld;
 • met inzet van vrijwilligers (die zichzelf beschikbaar stellen) of middelen;
 • met kennis en/of inzet van haar netwerk

Strategische afwegingen

Strategische afwegingen bieden handvatten om donaties te benutten om activiteiten van het genootschap te versterken en zo synergie te bereiken. Bij onderstaande afwegingen blijft het algemeen kader uit paragraaf 2 geldig als randvoorwaarde, tenzij anders aangegeven.

Noodhulp

Wervingsacties bij acute noodhulp voldoen meestal niet op alle punten (met name punt 5, 6 en 7) aan het algemeen kader. Vanuit betrokkenheid bij mensen in nood en vanuit het perspectief dat het genootschap niet achter kan blijven om solidariteit te tonen, kan het bestuur besluiten niettemin een bijdrage aan noodhulp te geven. Deelname aan acute noodhulp vindt daarmee plaats op instigatie van het bestuur en binnen de discretionaire ruimte van bestuur. Het bestuur weegt daarbij solidariteitsoverwegingen af tegen de mate van voldoen aan het algemeen kader. Vanuit een dergelijk perspectief zal bijvoorbeeld deelname aan een door een tv avond ondersteunde grote wervingsactie minder in de rede liggen dan een gerichte bijdrage aan een groep die lokaal actief is met het verlenen van noodhulp. 

WereldWijd voor Kinderen (WWvK)

Projecten van WWvK zijn de voorkeursbestemming voor het kerstmaatjes initiatief waar het genootschap een deel van het donatiebudget voor afzondert. Het bestuur stelt het budget vast voor kerstmaatje (in 2018, 2019 en 2020 15 000 euro). Het WWvK bestuur stelt jaarlijks twee projecten voor als bestemming voor kerstmaatje en levert informatie aan over de projecten. Deze informatie  wordt gebruikt voor communicatie naar de kinderen (en hun ouders) die één van beide projecten kunnen kiezen als bestemming. Het bestuur van WWvK organiseert de uitreiking van de donatie aan de twee projectstichtingen.

Voor noodhulp aan kwetsbare kinderen heeft WWvK de voorkeur als WWvK een geschikt project heeft dat direct bijdraagt aan het doel van de noodhulp.

Overigens zijn er separate financieringsafspraken met WWvK. Behoudens bovenstaande twee punten maakt WWvK daarom geen voorkeursaanspraak op het centrale donatiebudget van het genootschap. Aanvragen van WWvK worden op dezelfde wijze beoordeeld als aanvragen van andere organisaties in Nederland. Dit laat uiteraard onverlet dat gemeenschappen wervingsacties kunnen houden ten behoeve van WWvK projecten. 

Maatschappelijke actie

Donaties kunnen strategisch worden ingezet om de positie van het genootschap bij maatschappelijke actie te versterken en maatschappelijke netwerken uit te bouwen. Met strategische partners kan samengewerkt worden om maatschappelijke projecten te realiseren die meer compassie, solidariteit of duurzaamheid in de samenleving brengen. Van belang bij strategische samenwerking zijn langjarige relaties met strategische partners en inhoudelijke betrokkenheid van vertegenwoordigers van het genootschap bij het samenwerkingsverband.

De bijdrage van het genootschap dient in evenredige verhouding te staan tot die van partnerorganisaties, zodat het genootschap een volwaardige rol kan vervullen in het samenwerkingsverband. Evenredigheid omvat financiële, personele en inhoudelijke aspecten en geldt voor deze drie aspecten als geheel en niet voor elk aspect afzonderlijk. Er is bv van evenredigheid sprake als een organisatie voornamelijk financieel bijdraagt, een andere organisatie vooral bijdraagt in de uitvoering en een derde organisatie diepgaande kennis en ervaring levert.

Opinie

Strategische samenwerking bij opiniering kan de zichtbaarheid van opinies van het genootschap versterken. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een financiële bijdrage benut worden om plaatsing van een specifieke opinieuiting te verkrijgen. In beginsel dienen opinies van zodanige kwaliteit en zodanig relevant te zijn dat een krant of extern medium (krant, tijdschrift of website) deze gratis plaatst. Een uitzondering kan gelden om bekendheid bij een bepaald medium te krijgen en een reputatie op te bouwen.  Dan dient er uitzicht te zijn op vervolgplaatsingen die na een bepaalde tijd gratis worden.

Financiële bijdragen kunnen wel benut worden om opinies en andere uitingen op het opinieplatform uit te dragen op sociale media. Voor zover het communicatiebudget onvoldoende is voor sociale media campagnes kan incidenteel het donatiebudget ingezet worden.

Strategische samenwerking met een partnerorganisatie kan betrekking hebben op een reeks gemeenschappelijke uitingen op een bepaald thema. Dat vraagt kennisopbouw en uitdragen van resultaten bv op een symposium of discussiebijeenkomst of een sociale media campagne. Het genootschap kan daartoe een donatie doen aan het samenwerkingsverband.

Op termijn kan een strategische partner gezocht worden voor het opinieplatform. Die partner dient aanvullend te zijn op de inhoud van het platform. Een voorbeeld is Maatschap Wij dat meer nadruk legt op ‘doen’ waar de opinie uitingen van het genootschap meer de nadruk leggen op ‘denken’. Om hierin gelijkwaardigheid te verkrijgen dient het opinieplatform voldoende inhoudelijk gewicht te hebben. Een financiële bijdrage van het genootschap kan het samenwerkingsverband ondersteunen.  Analoog aan maatschappelijke actie speelt ook hier het criterium van evenredigheid.  

Maatschappelijke betrokkenheid gemeenschappen

Gemeenschappen hebben een bescheiden gemeenschapsbudget voor maatschappelijke activiteiten. Daarnaast is een districtsbudget beschikbaar (zie onder). Sommige gemeenschappen zijn zodanig maatschappelijk actief dat deze budgetten ontoereikend zijn. In dat geval kan er een beroep gedaan worden op het landelijk budget. Ter ondersteuning van activiteiten waar gemeenschappen concreet bij betrokken zijn door inzet van vrijwilligers zal het kader uit paragraaf 2 met de nodige welwillendheid worden toegepast. 

Inhoudelijke verdieping

Donaties kunnen zo nodig strategisch worden ingezet om inhoudelijke verdieping bij het genootschap te versterken als daar geen andere budgetten voor beschikbaar zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bijdragen aan symposia waar inhoudelijk strategische partners van het genootschap (zoals de leerstoel) bij betrokken zijn en die mede als doel hebben het netwerk te inhoudelijk versterken. 

Donatiebudget ter initiëring

Het donatiebudget kan primair ingezet worden om strategische samenwerking te initiëren en er mee te experimenteren. Daar waar  en de samenwerking uitzicht gaat bieden op een langdurige succesvolle relatie, verdient het aanbeveling hiervoor een afzonderlijk budget op te stellen.

Sponsoring

Sponsoring is één van de instrumenten die door het Apostolisch Genootschap wordt gehanteerd om de communicatie te ondersteunen. Sponsoring van evenementen draagt bij aan de zichtbaarheid van onze kernwaarden in de samenleving.

In aanvulling op bovenstaand kader is het beleid voor beoordeling en toekenning van sponsorgelden:

 • het betreft een zakelijke overeenkomst met wederzijdse voordelen;
 • het gaat om een éénmalige bijdrage voor een evenement en de begroting van dit evenement kan met dit geld sluitend worden gemaakt;
 • de te sponsoren activiteit is uitvoerbaar in termen van budget, tijd en menskracht;
 • de te sponsoren activiteit is goed georganiseerd en draagt positief bij aan de uitstraling/het imago van het genootschap;
 • de bijdrage (sponsoring) van het Apostolisch Genootschap staat in evenredige verhouding tot de overige sponsoren en/of het budget van de aanvrager;
 • er is sprake van een tegenprestatie van de gesponsorde partij die bijdraagt aan de communicatie- en zichtbaarheidsdoelstellingen van het Apostolisch Genootschap.

Tegenprestaties
Het Apostolisch Genootschap verlangt bij sponsoring altijd een tegenprestatie voor de financiële bijdrage. Dit kan door middel van het in de publiciteit brengen van de naam en/of logo van het Apostolisch Genootschap, of bijv. advertenties, spandoeken, vlaggen, (reclame)borden, etc.

Vaste sponsorcontracten
Het Apostolisch Genootschap heeft enkele vaste sponsorcontracten, zoals het ter beschikking stellen van vergaderruimte en faciliteiten aan de stichting WWvK.

Sponsorovereenkomst
Elke sponsoractiviteit wordt schriftelijk vastgelegd in een sponsorovereenkomst.

Procedure

Op elk niveau worden aanvragen via een één-ingangsprincipe behandeld, zodat een volledig overzicht kan worden bijgehouden van de donaties en sponsoring door het Apostolisch Genootschap. Alle aanvragen die via andere kanalen binnenkomen zullen naar dit ene ingangspunt doorgestuurd/ doorverwezen worden.

Landelijk niveau

Alle aanvragen voor donatie/sponsoring op landelijk niveau worden gericht aan de programmaleider Maatschappelijke Betrokkenheid (MB). Deze beslist over toekenning en afwijzing van verzoeken binnen het daartoe gemandateerd budget. De programmaleider houdt verantwoordelijke bestuursleden op de hoogte in bilaterale overleggen.

Districtsniveau

Binnen bovenstaand algemeen kader kan de districtsvoorganger aanvragen voor regionale donatie/sponsoring honoreren tot een bedrag met een gezamenlijk maximum van € 1.000,-- per jaar. Alle aanvragen voor sponsoring boven dit bedrag dienen te worden voorgelegd aan de programma­leider MB waarna de hierboven genoemde procedure voor landelijk niveau in werking treedt.

Gemeenschapsniveau

Binnen bovenstaand algemeen kader kan de verantwoordelijke voor externe betrekkingen en communicatie op gemeenschapsniveau aanvragen voor plaatselijke donatie/sponsoring honoreren tot een bedrag met een gezamenlijk maximum van € 500,-- per jaar. Alle aanvragen voor sponsoring boven dit bedrag kunnen worden voorgelegd aan de districtsvoorganger voor aanvulling uit het districtsbudget, of indien dit nog niet toereikend is, aan de programmaleider MB, waarna de hierboven genoemde procedure voor landelijk niveau in werking treedt.

Budgetbeheer districts- en gemeenschapsniveau

Het beheer over het ter beschikking gestelde budget is belegd bij de verantwoordelijke op het benoemde niveau. Indien het budget na afloop van enig jaar niet opgebruikt wordt vervalt het resterende bedrag. Voor het nieuwe begrotingsjaar wordt een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het budget is dus niet cumulatief en ook niet te besteden aan andere doeleinden.


« Terug naar In de maatschappij