Ik, jij, samen zijn we het wonder

Wekelijkse inspiratie – 11 februari 2024

Geliefd mens,

In het dak van de ontmoetingsplaats in Zaandam (Oostzijde 82) staan Bijbelse teksten in goudverf geschreven. Een van de teksten betreft een deel van het aloude hoogste gebod:

“U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.

Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” 1

Aandachtig liefhebben

Dit was het antwoord van Jezus op de vraag van een Schriftgeleerde naar het belangrijkste gebod uit de joodse Thora. Het komt op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. Blijkbaar was het belangrijk om dat vaak te benadrukken. Het ging om iets waardevols: ‘liefhebben in relatie tot je oorsprong, tot het wonder van bestaan’, en onlosmakelijk daaraan verbonden ‘in relatie tot de ander en jezelf’. De driehoek van het hoogste gebod.

Het gaat dus om ‘aandachtig liefhebben’, over die driehoek als een metafoor voor transcendent leven: als ik besef hoe bijzonder en uniek het is dat ik er ben, dan kan ik niet anders dan ook zo kijken naar de ander en het leven om mij heen. Zo willen leven raakt aan mijn religieus gevoel van waaruit ik authentiek wil liefhebben. Leven met vertrouwen in mijzelf, in mijn religieus talent, in het gevoel hebben dat het kán.

Lief zijn voor jezelf

Tegelijk leven we in een tijd waarin je identiteit, wie je bent of graag wil zijn, continu onder druk staat. Hoewel verschillende onderzoeken óók de waarde aantonen van sociale media, is onlangs vastgesteld dat maar liefst 40 procent van de jongeren er een slechter zelfbeeld door ervaart.2 De kans is groot dat identiteit dan eerder wordt bepaald door de invloed van rolmodellen, het niet willen onderdoen voor anderen en vermeende maakbaarheid van het eigen succes. Ook bij de wat ouderen is dit misschien wel herkenbaar.

Hoe behoud ik mijn dromen, het vertrouwen in mijzelf, in een wereld vol onrust en tegenstellingen? Hoe verleer ik het dansen niet, vrijmoedig en soms met een beetje lef? Hoe kom of blijf ik dicht bij wie ik écht ben? Datgene doen wat voor mij klopt, verre van perfect maar voldoende en in harmonie met mezelf. Daarvoor is het nodig om te blijven oefenen in ontspanning en zelfvertrouwen. Lief voor jezelf zijn is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, juist voor de ander, juist voor dat wondere bestaan.

Thuis voelen in met de ander zijn

Doorgaans hebben we de neiging er altijd ‘te willen zijn’ voor anderen. Theologe Manuela Kalsky beschrijft dat het belangrijk is om niet alleen de ander te omarmen, maar ook jezelf. Het gaat om het vinden van de balans: “Als ik zeg: ‘Ik ben er voor anderen’, speel ikzelf daarin een rol, ik cijfer mezelf niet weg. Ik voel me thuis in met anderen zijn.” 3

Ook bovenaan deze inspiratie staat weer ‘Geliefd mens’. Het staat er onvoorwaardelijk, omdat ieder mens telt en waardevol is. Ik schrijf geliefd omdat ik jou wil zien als een wonder van bestaan. De driehoek op de vierkante meter: ik, jij, samen zijn we het wonder.4


                              Jannij Landheer

Bas Haan

 

Bas Haan

 

 

Theo Kiffers

 

   Theo Kiffers

 

 

 

Het zogenoemde ‘Dubbelgebod van de liefde’ wordt beschreven in drie evangeliën: Marcus 12, 28-34, Matteüs 22, 34-40 en Lucas 10, 25-37.

Nederlands Jeugdinstituut Sociale media beïnvloeden zelfbeeld jongere (2023)

3 Manuela Kalsky in ‘Fokke Obbema. Een zinvol leven; de mens en zijn verhaal.’ (2021)

4 Mogelijke ‘to do-lijst’ voor de komende week: schrijf bovenaan je spiegel Ik hou van jou of stuur voor Valentijnsdag jezelf eens een kaartje. 😊