Terugkijken in de tijd

Laatste update: donderdag 9 juli 2020

De cultuur van het Apostolisch Genootschap ontwikkelt zich voortdurend. Een cultuur die nu zeer vrijzinnig en toegankelijk is, maar die ook andere periodes heeft gekend. Periodes waarop (oud-)leden mogelijk met gemengde of negatieve gevoelens terugkijken.

Boek Apostelkind 

Begin april verscheen het boek  Apostelkind van Renske Doorenspleet, voormalig lid van het Apostolisch Genootschap. De flaptekst geeft aan dat de auteur een indruk van haar jeugd in de jaren 80 in het Apostolisch Genootschap beschrijft. In de aankondiging van het boek is onder meer te lezen: “Doorenspleet verweeft (…) archiefmateriaal en herinneringen tot een ontluisterend beeld van een gewoon – en tegelijkertijd ongewoon - Nederlands kind in de jaren zeventig en tachtig. Ook laat ze zien hoe deze beweging binnen onze democratie ongemoeid heeft kunnen voortbestaan. Het resultaat is een adembenemend boek over interne dwang en machtsrelaties, de desinteresse van de buitenwereld, maar ook over de kracht van onbevangen nieuwsgierigheid en hechte vriendschap.”

Reflectie op ons verleden

De verschijning van het boek Apostelkind en de reacties die dit losmaakt, maakt duidelijk dat het nodig is kritischer dan hiervoor naar de historie van het Apostolisch Genootschap te kijken. We kennen onze feitelijke geschiedenis zoals Theo Kiffers beknopt in het artikel Hoe de luiken opengingen beschrijft. Op allerlei manieren en op diverse plekken in de media is hier met onze medewerking aandacht aan besteed. Zo was er van 1992 t/m 2003 een expositie- en documentatiecentrum in Enkhuizen, houdt de Van Oosbreestichting sinds 2000 openbare lezingen, verscheen er in 2002 een IKON documentaire en in 2013 het boek Nieuw licht op oude wegen van historicus Berry Brand. De beperkte reactie hierop, gaf geen aanleiding tot verdere actie.

 

De emoties die het boek Apostelkind losmaakt nemen we serieus. We grijpen dit boek aan om waar mogelijk bij te dragen aan het helingsproces van zowel leden als voormalig leden en voor het leerproces van de eigen organisatie.

Bestuursvoorzitter Bert Wiegman reageert op het boek

Eerste uitkomsten dialoogbijeenkomsten (oud)leden

Naar aanleiding van de videoboodschap zijn er zo’n 120 berichten binnengekomen. Met een groot aantal mensen is op verzoek persoonlijk contact gezocht. Een groep van ca. 40 personen is in juni en juli in breder verband bij elkaar gekomen voor het stellen van hun vragen en om ervaringen te delen en een plaats te geven. Hiervoor zijn onafhankelijke deskundigen van bureau Dialogue ingezet.

Opzet dialoogbijeenkomsten

In 8 dialoogbijeenkomsten deelden deelnemers het verhaal over hun apostolische verleden en stelden elkaar verdiepende vragen. Elke sessie werd afgesloten met het benoemen van de pijnpunten uit en schaduwzijden van het apostolische verleden en de in de sessie opgedane inzichten. Ook gaven deelnemers het genootschap aanbevelingen mee. Na afloop was er voor alle deelnemers gelegenheid om hun reflecties op papier te zetten en te delen.

Omdat er nog steeds aanmeldingen binnenkomen, staat voor begin september nog een bijeenkomst gepland.

Openheid over bijeenkomsten

Nog niet alle informatie uit de bijeenkomsten is door de gespreksleiders van Dialogue ontvangen en verwerkt. Ook is afgesproken dat we - onbewerkte - uitkomsten na voorlegging aan de deelnemers op deze webpagina delen met een verslag opgesteld door Dialogue. Gezien de vakantieperiode verwachten we de gedetailleerde inhoudelijke uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten (pijnpunten, inzichten, aanbevelingen) en de vervolgacties eind augustus op deze webpagina te kunnen plaatsen. Zo nodig vullen we dit aan met eventuele nieuwe informatie uit de dialoogbijeenkomst van begin september.

Na de bijeenkomsten

Met het delen van uitkomsten stoppen we het reflectie-traject niet. We willen de dialoog over het verleden gaande houden, blijven openstaan voor alle verhalen en inzichten die mensen met ons willen delen. En hiervan blijven leren. We zoeken naar een passende vorm hiervoor en suggesties zijn meer dan welkom.

Reflectie-traject

De dialoogbijeenkomsten zijn onderdeel van een groter traject van reflectie op ons eigen verleden. Naast de gesprekken met de deelnemers van de dialoogbijeenkomsten, zijn er nog ruim 80 gesprekken en e-mailcontacten met (ex-)leden geweest. We willen open zijn over het proces dat wij als organisatie doorlopen, in de tijd maar ook wat betreft het kritisch kijken naar onze geschiedenis. Zie ook onze persberichten hierover:
19 mei: AG opent dialoog over effecten oude organisatiecultuur 
13 juli: AG open over negatieve effecten eigen verleden
18 juli: Informatie dialooggesprekken

Onderzoek

Naast hierboven genoemd onderzoek vinden we het belangrijk de ontwikkeling van de cultuurelementen van het Apostolisch Genootschap en het effect ervan op (de opvoeding van) leden, goed in kaart te laten brengen. We zijn hiervoor in gesprek met een wetenschappelijk instituut. De uitkomsten van dialooggesprekken met (ex-)leden en input die we via andere kanalen krijgen, dragen bij aan de opzet van de onderzoeksopdracht.

Meer informatie

Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande of berichtgeving in de media en op social media. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl t.a.v. Natascha Timmer.