Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn er tot 1 juli geen erediensten en andere bijeenkomsten. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Terugkijken in de tijd

Laatste update: vrijdag 15 mei 2020

De cultuur van het Apostolisch Genootschap ontwikkelt zich voortdurend. Een cultuur die nu zeer vrijzinnig en toegankelijk is, maar die ook andere periodes heeft gekend. Periodes waarop (oud-)leden mogelijk met gemengde of negatieve gevoelens terugkijken.

Boek Apostelkind 

Begin april verscheen het boek  Apostelkind  van Renske Doorenspleet, voormalig lid van het Apostolisch Genootschap. De flaptekst geeft aan dat de auteur een indruk van haar jeugd in de jaren 80 in het Apostolisch Genootschap beschrijft. In de aankondiging van het boek is onder meer te lezen: “Doorenspleet verweeft (…) archiefmateriaal en herinneringen tot een ontluisterend beeld van een gewoon – en tegelijkertijd ongewoon - Nederlands kind in de jaren zeventig en tachtig. Ook laat ze zien hoe deze beweging binnen onze democratie ongemoeid heeft kunnen voortbestaan. Het resultaat is een adembenemend boek over interne dwang en machtsrelaties, de desinteresse van de buitenwereld, maar ook over de kracht van onbevangen nieuwsgierigheid en hechte vriendschap.”

Reflectie

We herkennen de tijd van hiërarchisch leiderschap in het genootschap dat Theo Kiffers in het artikel Hoe de luiken opengingen  beschrijft. Een periode waarop met gemengde gevoelens wordt teruggekeken, door voormalig leden en leden. In zijn weekbrief van 6 oktober 2013 schrijft Bert Wiegman, de huidig eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging: “Er is verdriet en teleurstelling omtrent vertrek uit ons genootschap van dierbare vrienden, soms met het hele gezin, zeker als dat het gevolg is van een onzorgvuldige aanpak. (…) Ik vraag u vergeving wanneer ik of anderen onjuist hebben gehandeld.”

De mensen die nu in de landelijke organisatie werken, horen veelal voor het eerst van dingen die in het verleden zijn gebeurd die tot verdriet, pijn en andere emoties hebben geleid. Niet omdat we wegkeken, maar omdat we niet in beeld hadden dat er nog zoveel pijnlijke ervaringen onopgelost en onverwerkt blijken en wie dit betreft. Met alles wat we nu weten, zetten we stappen. Omdat we aan iedereen ruimte willen bieden en het elkaar toewensen samen onverwerkte/niet afgeronde zaken, voor zover mogelijk en gewenst, een plaats te geven.

Het artikel van Theo Kiffers eindigt met de beweging sinds de eeuwwisseling naar een organisatie waar zelfontplooiing en eigen verantwoordelijkheid voor het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen uitgangspunt is. Waarbij we elkaar in gelijkwaardige gesprekken, los van rollen, kritisch bevragen en leren van elkaar. We willen kritisch kijken naar ons verleden en hieruit raadgeving ontlenen die kan bijdragen aan het leerproces van de eigen organisatie en het helingsproces van zowel leden als voormalig leden.

Bestuursvoorzitter Bert Wiegman reageert op het boek

Wanneer er behoefte is aan mailcontact of een (telefonisch) gesprek om ervaringen te uiten en/of te delen, neem dan contact op met info@apgen.nl.

Bijeenkomst (oud)leden

Naar aanleiding van de videoboodschap zijn er enkele tientallen berichten binnengekomen. Met een deel is op verzoek persoonlijk mail- of telefonisch contact gezocht. Een groep van ca. 20 personen heeft aangegeven in breder verband bij elkaar te willen komen voor het delen van ervaring, het stellen van hun vragen, om ervaringen een plaats te geven. Hierbij zetten we onafhankelijke deskundigen in.

Stap 1: Opzet bijeenkomsten

Voor de gespreksbegeleiding (twee personen) is het bureau Dialogue aangesteld. Dit bureau heeft geen banden met het Apostolische Genootschap of individuele leden daarvan. De opdracht aan de gespreksbegeleiding is dat iedere aanwezige zich veilig voelt en gehoord wordt en we een plek bieden die kan bijdragen aan het verwerken van mogelijke schade die in het verleden is opgedaan. Daarom is er ook een psycholoog aanwezig. Vanwege de groepsgrootte organiseren we meerdere bijeenkomsten.

Stap 2: Inventariseren behoeften deelnemers en bepalen doel bijeenkomst

De komende week benaderen de onafhankelijke gespreksbegeleiders alle deelnemers persoonlijk met de vraag wanneer de uitkomsten van het gesprek voor hen bevredigend zijn.

Stap 3: Plannen bijeenkomsten

De dialoogbijeenkomsten plannen we vanaf eind mei op een neutrale locatie waar we de 1,5-meter-maatregel kunnen nakomen.

Stap 4: Terugkoppeling

Aan het einde van de bijeenkomst maken de begeleiders van Dialogue samen met de deelnemers een overzicht van de verkregen inzichten/geleerde lessen. Die worden na afstemming met en met toestemming van de deelnemers in breder verband, via deze website, teruggekoppeld. Dat zal uiteraard niet tot individuen herleidbaar zijn.

Stap 5: Vervolgstappen uitvoeren

Concrete uitkomsten van de bijeenkomst die een vervolg vragen pakken we zo spoedig mogelijk op.

Onderzoek

We vinden het belangrijk de ontwikkeling van het Apostolisch Genootschap, incl. de cultuurelementen en het effect ervan op leden, goed in kaart te laten brengen en we zijn hiervoor in gesprek met een wetenschappelijk instituut.