MVO-missie

Het Apostolisch Genootschap wil maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit betekent voor het Dienstencentrum, dat het:

  • verantwoord omgaat met medewerkers, door vanuit een gezamenlijk doel mensen steeds op de juiste plek in te zetten en te ondersteunen in hun ontwikkeling;
  • verantwoord omgaat met zijn plaats in de maatschappij, door vanuit betrokkenheid en zijn waarden en normen de dialoog te zoeken en daar actie aan te verbinden;
  • verantwoord omgaat met het milieu, door bewust en actief mee te werken aan een circulaire maatschappij;
  • integer omgaat om met privacy en eigendom.

Toelichting 

Medewerkers 

Het Dienstencentrum ondersteunt het genootschap als geheel. Aan dit doel ontleent de medewerker energie; het vormt de leidraad voor haar of zijn handelen. Medewerkers zetten we steeds in op de juiste plek. Die plek kan veranderen, omdat de situatie kan veranderen. We gaan dan op zoek naar de juiste plek in die nieuwe situatie. Dit is een continu proces. Op die ‘juiste plek’ voelt de medewerker zich competent en uitgedaagd en heeft de organisatie profijt van het werk dat zij of hij doet. Medewerkers worden daarbij ondersteund in hun ontwikkeling ten dienste van het werk dat gedaan moet worden. Deze ondersteuning is tevens een investering in de organisatie én in de individuele medewerker.

Maatschappij

Betrokkenheid met de maatschappij betekent dat we tonen dat we sociaal betrokken zijn. We slaan de handen ineen en werken samen met andere organisaties. Door dit te doen vanuit onze waarden en normen kunnen we een voorbeeldfunctie vervullen. We verbinden actie aan dialoog en laten het niet bij praten alleen, maar komen in actie; we doen mee en tonen initiatief.

Milieu


Bewust meewerken wil zeggen dat we weten wat er speelt en werkt. We zoeken naar alternatieven ten gunste van het milieu. We werken daar actief aan mee en handelen daar ook naar. We streven daarbij naar een gesloten keten van grondstoffen en energie. En we kiezen voor hergebruik in plaats van verbruik, ofwel een circulaire maatschappij.

Eigendom

We gaan integer om met privacy en eigendom. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid staan daarbij voorop. Beveiligen, beschermen en zich zaken niet toe-eigenen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Voorbeelden

MVO vormt het uitgangspunt in het milieubeleidsplan van de afdeling huisvesting. Als er een gebouw gebouwd of verbouwd wordt, is dit plan leidend. Dit betekent onder meer dat bij nieuwbouw uitgegaan wordt van een zogenoemde BREAAM-score van 'very good' en bij verbouw van 'good'. BREAAM staat daarbij voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method - een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. In de praktijk betekent het onder meer dat bij alle bouwprojecten kritisch gekeken wordt naar management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, vervuiling.

Het servicebureau bekijkt alle bestellingen kritisch: hoeveel hebben we echt nodig en is het duurzaam? Kritisch kijken betekent ook dat bij een lunchvergadering eerst gekeken wordt naar het aantal mensen dat daadwerkelijk aan de bespreking deelneemt. Zo wordt voorkomen dat er na afloop van de bespreking veel eten overblijft.

Bij de afdeling administratie en financiën krijgen collega’s kansen om door te groeien. Eerst intern kijken, voordat er extern geworven gaat worden is het uitgangspunt. Is er iemand die in de behoefte kan voorzien? Moet zij of hij daarvoor bij- of omgeschoold worden? Hoe ziet zij of hij dat zelf? Daartoe vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen medewerkers en leidinggevenden. De gesprekken dragen bij tot een hecht teamgevoel.

De afdeling marketing en communicatie werkt alleen met FSC-gecertificeerde drukkerijen die met oplossingsarme inkt werken. Zo is zeker dat het papier uit een verantwoord beheerd bos komt. Daarnaast heeft de afdeling ook een grote voorliefde voor gerecycled papier. Verder kiest Marketing en Communicatie voor posters en flyers steeds vaker voor digitale alternatieven.

Het Dienstencentrum werkt ook aan de bewustwording van de plaatselijke gemeenschappen. Zo wordt er plaatselijk steeds meer afval gescheiden en voelen leden zich steeds meer verantwoordelijk voor het handen en voeten geven aan duurzaamheid. De themamaand ‘duurzaam leven’ heeft veel leden aan het denken gezet en de bereidheid om echt te investeren in duurzaamheid aanzienlijk vergroot.