Reflectie op verleden


Na het verschijnen van het boek Apostelkind van Renske Doorenspleet in april 2020 is het genootschap geconfronteerd met verhalen uit en emoties over het verleden. De schrijver heeft met haar boek een verborgen en onverwerkte kant van het verleden aan het licht gebracht. Het heeft het genootschap de kans gegeven dit deel van de geschiedenis de goede aandacht te geven en hierbij vooral recht te doen aan mensen die pijn uit hun apostolische verleden met zich meedragen.

Reflectietraject

Het genootschap voerde persoonlijke gesprekken, organiseerde dialoogsessies, het bestuur stuurde een verklaring uit en er werd een extern meldpunt gestart. Er kwamen 207 meldingen binnen. Een aanzienlijk deel van de melders ontving financiële tegemoetkoming in de kosten van psychische hulp of bijstand. Ruim 100 melders kwamen samen in lotgenotengroepen. Het genootschap biedt aan allen die schadelijke gevolgen hebben opgelopen door een opvoeding in het genootschap in de jaren 70 tot en met 90 oprechte en welgemeende excuses aan. Zij hoopt van harte dat deze stappen voor degenen die het betreft voldoende bijdragen om het leven gelukkig te kunnen leven. Het genootschap wil nog een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar het opgroeien in het genootschap van voor de eeuwwisseling.

Publicatie afronding meldpunt

De ‘Adviescommissie meldpuntregeling ApGen’ gaf het bestuur van het Apostolisch Genootschap een breed advies met bevindingen en aanbevelingen van de commissie. Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft in een publicatie gereageerd op deze bevindingen en adviezen.

apgen-wijsvinger.svgLees de publicatie

Onafhankelijk onderzoek

De ‘Adviescommissie meldpuntregeling ApGen’ heeft geadviseerd onderzoek te doen naar het opgroeien in het genootschap van voor de eeuwwisseling en de gevolgen daarvan.

apgen-wijsvinger.svgLees meer over onafhankelijk onderzoek

Verklaring van het bestuur

Het boek was voor het bestuur van het Apostolisch Genootschap aanleiding om hierover in gesprek te gaan met leden en voormalig leden om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de geschiedenis. Na zo’n 130 indringende en waardevolle gesprekken legde het bestuur in oktober 2020 een verklaring af.

apgen-wijsvinger.svgLees de verklaring van het bestuur

Extern meldpunt

Vanaf 1 december 2020 t/m maart 2022 was er een extern meldpunt voor (voormalige) leden met negatieve ervaringen. Iedereen die miskenning, beknelling of emotionele pijn ervaren heeft door de met name voor de eeuwwisseling heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiend handelen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap, kon zich melden via de website meldpuntapgen.nl. Afhankelijk van de aard van een melding, boden externe deskundigen en adviescommissie een gesprek, de inzet van professionele ondersteuning of andere vormen van hulp. Ter afronding van het meldpunt heeft de adviescommissie op basis van 207 meldingen haar bevindingen en adviezen met het bestuur van het genootschap gedeeld.

apgen-wijsvinger.svgLees meer over het meldpunt

apgen-wijsvinger.svgLees meer over de inzichten en adviezen van de meldpuntcommissie

Dialoogbijeenkomsten

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Apostelkind zijn van mei tot en met september 2020 dialooggesprekken gevoerd met (voormalige) leden. Voor de gesprekken zijn onafhankelijke deskundigen van bureau Dialogue ingezet.

apgen-wijsvinger.svgLees hier meer over de gesprekken en de uitkomsten daarvan

In de pers

We willen open zijn over het proces dat wij als organisatie tot nu toe hebben doorlopen. Zie ook onze persberichten in 2020 hierover:

Meer over onze geschiedenis

Sinds het ontstaan van de apostolische beweging in de 19e eeuw is er veel veranderd. De cultuur van het Apostolisch Genootschap ontwikkelt zich voortdurend. Een cultuur die nu zeer vrijzinnig en toegankelijk is, maar die ook andere periodes heeft gekend.

apgen-wijsvinger.svgJe leest hier meer over de geschiedenis


Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt over de informatie hierboven. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl.