Opzet dialoogsessies (oud)leden

Opzet bijeenkomsten

Voor de gespreksbegeleiding (twee personen) is het bureau Dialogue aangesteld. Dit bureau heeft geen banden met het Apostolisch Genootschap of individuele leden daarvan. De opdracht aan de gespreksbegeleiding is dat iedere aanwezige zich veilig voelt en gehoord wordt en we een plek bieden die kan bijdragen aan het verwerken van mogelijke schade die in het verleden is opgedaan. Daarom is er ook een psycholoog aanwezig. Ook is het de bedoeling dat het genootschap lessen kan trekken, uit het verleden en over nog te zetten stappen na de bijeenkomsten.

Vanwege de groepsgrootte hebben er vanaf 15 juni meerdere dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden.

Voorgesprek

Voorafgaand aan de bijeenkomsten hebben de onafhankelijke gespreksbegeleiders alle deelnemers persoonlijk benaderd met de vraag wanneer de uitkomsten van het gesprek voor hen bevredigend zijn. Deze kennismaking is een vertrouwelijk gesprek tussen de mensen van Dialogue en de deelnemers. Er wordt niets gedeeld met het Apostolisch Genootschap.

Vertrouwelijkheid en openbaarheid

Om open, vrijuit met elkaar in gesprek te kunnen gaan is vertrouwelijkheid essentieel. Dit is ook de reden dat er geen verslaglegging, notulen of opnamen (mogen) worden gemaakt tijdens de bijeenkomst. Aan het einde van de bijeenkomst maken de begeleiders van Dialogue samen met de deelnemers een overzicht van de gedeelde ervaringen en verkregen inzichten/geleerde lessen. Deze uitkomsten worden na afstemming met en toestemming van de deelnemers via deze website gedeeld. Er zal uiteraard niets tot individuen herleidbaar zijn.

Vervolgstappen

Concrete uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten die een vervolg vragen, pakken we zo spoedig mogelijk op. Een van de uitkomsten zal zijn dat we onderzoek laten doen naar wat nodig is voor de heling van mensen die aangeven emotioneel beschadigd te zijn door het oude systeem binnen het genootschap.