Veilige cultuur

Vanuit het besef dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien. Vanuit deze levensvisie willen we respectvol met elkaar omgaan. Het genootschap wil ervoor zorgen dat ieder lid/sympathisant in ons genootschap een veilige cultuur ervaart en daaraan bijdraagt. Voor geestelijk- en jeugdverzorgers is er een gedragscode met onder meer morele grenzen en gedragsregels.

Ervaar je desondanks in ons genootschap ongewenst gedrag door een geestelijk verzorger of jeugdverzorger, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon Ted Bokhorst, of gebruikmaken van de klachtenregeling.

Als er sprake is van seksueel misbruik bestaat onder meer de mogelijkheid daarvan melding te doen bij het meldpunt SMPR (seksueel misbruik in de kerk).

Gedragscode

Sinds 1 december 2020 geldt er een nieuwe gedragscode voor geestelijk verzorgers en jeugdverzorgers. Deze vervangt de Handreiking voor geestelijk verzorgers en de Handreiking voor het werken met jeugd.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

In elke organisatie kunnen mensen te maken krijgen met ongewenst gedrag. Het bestuur van het Apostolisch Genootschap wil mensen een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Sinds 2008 is er daarom een onafhankelijke vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag van een geestelijk verzorger of jeugdverzorger bij activiteiten van het genootschap, kunnen leden, voormalig leden en niet-leden contact opnemen met de vertrouwenspersoon Ted Bokhorst. Zij streeft ernaar binnen twee dagen contact met je op te nemen.

Ted is een externe vertrouwenspersoon. Zij is geen lid van het Apostolisch Genootschap. Zij heeft zich wel verdiept in het genootschap en staat ervoor open om leden of voormalig leden bij te staan bij een ervaring met ongewenst gedrag. Ted is werkzaam geweest in de jeugdzorg, het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidzorg. Naast vertrouwenspersoon is zij behandelaar, trainer en coach. Haar boodschap: ‘Schroom niet contact op te nemen, blijf er niet mee rond lopen!’

Onafhankelijk
De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk en hoeft dus niet over zaken te overleggen met het genootschap. Zij hoeft ook geen vragen van vertegenwoordigers van het genootschap te beantwoorden. Wel is zij verplicht als getuige vragen van een rechter te beantwoorden.

Vertrouwelijk
De informatie waarover de vertrouwenspersoon beschikt, is vertrouwelijk. Ze deelt deze niet met anderen zonder toestemming van de melder. Tenzij er sprake is van een wettelijke meldplicht of van gewetensnood van de vertrouwenspersoon. In het protocol doorbreken geheimhoudingsplicht lees je op grond van welke criteria de vertrouwenspersoon de geheimhoudingsplicht kan doorbreken.

Minimaal één keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon geanonimiseerd over haar werkzaamheden aan het bestuur van het genootschap.

Hoofdtaak
De vertrouwenspersoon heeft als hoofdtaak degene die ongewenst gedrag meldt te ondersteunen en te begeleiden. Ze probeert met de melder duidelijk te krijgen wie en wat het ongewenst gedrag betreft en wat nodig is om het probleem te verhelpen.

Mogelijke oplossingen kunnen variëren van heel informeel (de melder gaat zelf een gesprek aan met de geestelijk verzorger of jeugdverzorger over het ervaren ongewenste gedrag) tot uiterst formeel (bijvoorbeeld een melding bij een Meldpunt Kindermishandeling). De melder blijft te allen tijde wel zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn/haar probleem.

Andere taken
Naast het ondersteunen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag, geeft de vertrouwenspersoon binnen het genootschap voorlichting en advies aan het bestuur over gedragsnormen.

Doorverwijzen
Als een melding de taak van de vertrouwenspersoon te boven gaat, kan zij de melder doorverwijzen naar professionele hulpverleners en juridisch adviseurs. Is de vertrouwenspersoon van mening dat zij onvoldoende professionele distantie tot een melding kan waarborgen, dan zal zij de melder doorverwijzen naar een andere externe vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling

De klachtenregeling van het genootschap is een andere mogelijkheid om ongewenst gedrag aan de orde te stellen. Indien een minnelijke oplossing van de klacht niet mogelijk blijkt te zijn, neemt in eerste instantie een daarvoor aangewezen bestuurslid een beslissing op de klacht. De beslissing van het bestuurslid kan eventueel (in tweede instantie) worden voorgelegd aan een onafhankelijke toetsingscommissie, die de beslissing kan bevestigen of vernietigen.

Een klacht kan worden ingediend bij Secretariaat van de Adviescommissie Klachten, Postbus 116, 3740 AC Baarn, emailadres: adviescommissie@apgen.nl (vanaf 1 december 2020).

Klokkenluidersregeling

Iedereen die - bezoldigd of onbezoldigd - werkzaamheden voor het Apostolisch Genootschap verricht (zoals een werknemer, ZZP-er, voorganger, financieel administrateur, jeugdverzorger, begeleider Iederal) kan een melding doen van een misstand (of een onregelmatigheid of inbreuk op het EU-recht).

Op grond van een wettelijke verplichting heeft het genootschap een klokkenluidersregeling. Het bestuur heeft op 18 december 2023 het Reglement Melding Klokkenluiders Apostolisch Genootschap vastgesteld. Melders van een misstand (bijvoorbeeld overtredingen van de AVG, financiële onregelmatigheden, integriteitskwesties of zaken die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van mensen) worden dankzij deze regeling beschermd tegen benadeling (bijvoorbeeld ontslag, demotie, pesten of uitsluiten).

De externe vertrouwenspersoon, Ted Bokhorst, kan ook iemand adviseren die overweegt een melding te doen. Een melding kan in principe via elke leidinggevende (bestuurslid) bij het Dienstencentrum verlopen, maar ook via de vertrouwenspersoon worden gedaan, eventueel anoniem.

Kijk hier voor een samenvatting van de klokkenluidersregeling.

 

Meldpunt SMPR

Het genootschap is één van de geloofsgemeenschappen die deelneemt aan het SMPR. Zie smpr.nl.