ANBI

Het Apostolisch Genootschap is in juridische zin een kerkgenootschap en is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemeen

Statutaire naam: Het Apostolisch Genootschap
RSIN / fiscaal nummer: 002704857
KvK-nummer: 32163950

Contactgegevens

Telefoon: (035) 548 87 77
E-mailinfo@apgen.nl
Website: www.apgen.nl 
Postadres: Postbus 116, 3740 AC Baarn
Bezoekadres: Dienstencentrum, locatie 't Hoogt 4, 3743 AT Baarn
Dienstencentrum, locatie Berg en Dal, Jacob van Lenneplaan 12, 3743 AR Baarn

Doelstelling

Missie

Uitgaande van het geloof dat de scheppende levensmacht als liefdemacht in mensen nabij kan komen, stelt het Apostolisch Genootschap zich ten doel mensen, en in het bijzonder lidmaten, te inspireren en te ondersteunen om dit geloof in denken en handelen tot uitdrukking te brengen en daarmee met anderen in liefde te werken aan een menswaardige wereld.

Doelstelling

Het Apostolisch Genootschap wil midden in de samenleving staan en bekend zijn als inspiratiebron voor het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen met eigentijdse vormen van religieus beleven, voor een ieder met belangstelling voor zingeving en levensbeschouwing, om samen te werken aan een menswaardige wereld.

Actueel beleidsplan

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft samen met de districtsvoorgangers en in dialoog met de leden de meerjarenvisie 2017-2022 ‘meer dan het gewone’ vastgesteld.

Statuten en Reglementen

Statuten Apostolisch Genootschap (versie 2023)
Reglement raad van toezicht
Reglement bestuur
Visie op besturen en toezicht
Reglement geestelijk verzorgers
Reglement lidmaatschap
Reglement jeugdverzorgers

Verslaglegging

De jaarverslagen bevatten een verslag van de uitgeoefende activiteiten, de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Bestuur

  • A. Floor-Schreudering (voorzitter)
  • G. Ziere-den Heijer
  • M.G.J. van der Wal
  • R. van der Woude
  • M.J. de Groot

Je kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur@apgen.nl.

Bekijk het rooster van aan- en aftreden van het bestuur »

Raad van toezicht

  • A.R.T. van Schaik (voorzitter)
  • Y. van Oosten
  • M.E. Lip
  • E. Zwart

Bekijk het rooster van aan- en aftreden van de raad van bestuur »

Beloningsbeleid

De beloning van medewerkers in loondienst is geregeld in de gids voor medewerkers van het Apostolisch Genootschap. Meer informatie in de medewerkersgids.