ANBI

Apostolisch Genootschap is in juridische zin een kerkgenootschap en is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemeen

Statutaire naam: Apostolisch Genootschap
RSIN / fiscaal nummer: 002704857
KvK-nummer: 32163950

Contactgegevens

Telefoon: (035) 548 87 77
E-mailinfo@apgen.nl
Website: www.apgen.nl 
Postadres: Postbus 116, 3740 AC Baarn
Bezoekadres: Dienstencentrum, locatie 't Hoogt 4, 3743 AT Baarn
Dienstencentrum, locatie Berg en Dal, Jacob van Lenneplaan 12, 3743 AR Baarn

Doelstelling

Missie

Om de grondslag te realiseren wil het genootschap mensen inspireren en verdieping en nabijheid bieden en bijdragen aan verbinding tussen mensen.

Doelstelling

Het genootschap organiseert hiertoe ontmoetingen en andere activiteiten, verbindt mensen met elkaar en biedt inhoudelijke bijdragen aan voor gesprek en gedachtenvorming.

Actueel beleidsplan

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft samen met de districtsvoorgangers en in dialoog met de leden de meerjarenvisie 2017-2022 (verlengd t/m 2024) ‘Meer dan het gewone’ vastgesteld.

Statuten en Reglementen

Statuten Apostolisch Genootschap (versie 2023)
Reglement raad van toezicht
Reglement bestuur
Visie op besturen en toezicht
Reglement geestelijk verzorgers
Reglement lidmaatschap
Reglement jeugdverzorgers

Verslaglegging

De jaarverslagen bevatten een verslag van de uitgeoefende activiteiten, de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023 (een video ervan vind je hier)
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Bestuur

  • A. Floor-Schreudering (voorzitter)
  • G. Ziere-den Heijer
  • M.G.J. van der Wal
  • R. van der Woude
  • M.J. de Groot

Je kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur@apgen.nl.

Bekijk het rooster van aan- en aftreden van het bestuur »

Raad van toezicht

  • A.R.T. van Schaik (voorzitter)
  • Y. van Oosten
  • M.E. Lip
  • E. Zwart

Bekijk het rooster van aan- en aftreden van de raad van bestuur »

Beloningsbeleid

De beloning van medewerkers in loondienst is geregeld in de gids voor medewerkers van het Apostolisch Genootschap. Meer informatie in de medewerkersgids.