Verklaring van het bestuur

Verklaring van het bestuur (oktober 2020)

Na het verschijnen van het boek Apostelkind van Renske Doorenspleet zijn wij geconfronteerd met verhalen uit en emoties over het verleden. Het was voor ons als bestuur van het Apostolisch Genootschap aanleiding om hierover in gesprek te gaan met leden en voormalig leden om ons een zo volledig mogelijk beeld te vormen van onze geschiedenis. Na zo’n 130 indringende en waardevolle gesprekken willen we een verklaring afleggen.

De schrijver heeft met haar boek een verborgen en onverwerkte kant van het verleden aan het licht gebracht. Het geeft ons de kans dit deel van onze geschiedenis aandacht te geven en recht te doen aan de mensen die pijn uit dit verleden met zich meedragen. Doordat mensen hun aangrijpende en persoonlijke verhalen hebben gedeeld, beseffen we dat de hiërarchische cultuur, van met name voor de eeuwwisseling, sporen heeft achtergelaten en dat mensen deze cultuur als beschadigend hebben ervaren.

We erkennen voluit dat er in die tijd binnen het genootschap een normerende en daarmee uniformerende cultuur was waarbinnen een deel van de (jeugd)leden belemmerd werd in hun autonomie en persoonlijke ontwikkeling. Normen waren veelal belangrijker dan de waarden waar het genootschap voor stond. De groepsdruk was destijds groot en afwijken van de groep leidde in bepaalde situaties tot uitsluiting of publiekelijke terechtwijzing.

Wij betuigen spijt over het feit dat we de signalen hiervan onvoldoende en niet tijdig hebben opgemerkt. Of dat we de moed niet hadden elkaar erop aan te spreken, waardoor er in menig situatie niet juist is gereageerd. Er was sprake van inmenging in levenskeuzes en familiesituaties, waarbij de privacy in het geding was. Er zijn mensen geweest die hebben moeten zwijgen of niet durfden te spreken. Daardoor werd steun die soms nodig was, niet gegeven of gevonden. Professionele hulp werd in enkele gevallen zelfs afgeraden.

Dit had niet mogen gebeuren. Het past niet bij de menswaardigheid waarvoor we ons inzetten en waarop we aanspreekbaar willen zijn. Daarom bieden we onze oprechte excuses aan, aan iedereen die miskenning, beknelling en emotionele pijn ervaren heeft door de destijds heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiend handelen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap.

11 oktober 2020, bestuur van het Apostolisch Genootschap


Noot bij verklaring

Omdat elk mens uniek is en maatwerk nodig heeft, is er een onafhankelijk, extern meldpunt ingesteld waar mensen kunnen worden bijgestaan om hun apostolische verleden een plek te geven. Het bestuur wil daarmee gelegenheid blijven bieden het (verdere) gesprek aan te gaan en/of een beroep te doen op professionele ondersteuning of andere vormen van hulp. Dit meldpunt is ingesteld naast de in 2008 ingestelde vertrouwenspersoon waar degenen terecht kunnen die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van geestelijk verzorgers.

Het genootschap is graag en van harte bereid mee te werken aan een aan dit onderwerp gerelateerd onafhankelijk onderzoek.

apgen-wijsvinger.svgLees de uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten


Op 11 oktober 2020 lichtte toenmalig bestuursvoorzitter Bert Wiegman de verklaring aan leden toe. Deze videoboodschap is in alle lokale gemeenschappen gedeeld. 

© Apostolisch Genootschap, zie onze copyrightpagina