Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn er tot en met 1 juni geen erediensten en andere bijeenkomsten. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Veelgestelde vragen

Wat betekent apostolisch / Apostolisch Genootschap?

Apostolisch is afgeleid van het woord apostel. Apostel komt uit het Grieks en betekent: gezondene, iemand met een boodschap of missie. Het kan zowel op Bijbelse apostelen slaan als op andere religieuze leiders en ook op mensen met een missie zonder religieuze achtergrond. De missie van het Apostolisch Genootschap bestaat uit het brengen van liefde in de samenleving.

Voor leden van het genootschap betekent apostolisch zijn daarom liefdevol leven vanuit een gevoel van verbondenheid met alles wat is.

Lees meer over de geschiedenis van het Apostolisch Genootschap.

Wat verstaan jullie onder religieus-humanistisch?

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbondenheid met alles wat is. We geloven dat alles dezelfde oorsprong heeft, waardoor alles en iedereen in essentie verbonden is. Deze religieuze basis vertaalt zich in een humane levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid zin te geven aan ons leven. Door belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen.

Wat is jullie ideaal?

Ons ideaal is om liefdevol om te gaan met elkaar en de wereld. Om waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. De basis daarvoor is het geloof dat alles voortkomt uit dezelfde oorsprong. De kracht waaruit alles is ontstaan, zit ook in mensen. We voelen de verantwoordelijkheid die kracht tot uitdrukking te laten komen in liefdevol handelen.

Geloven jullie in God?

Wij geloven dat God scheppingskracht is. Als we het woord God gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan het onzegbare. Aan de onbegrijpelijke oerkracht waaruit alles is voortgekomen. We gebruiken ook woorden als levenskracht, bron van zijn, oerbron of mysterie.

Geloven jullie in Jezus?

Wij zien Jezus als een mens die liefde en barmhartigheid in praktijk bracht. Een nastrevenswaardig voorbeeld. Zijn Bergrede is een van onze bronnen van inspiratie.

Welke rol speelt de Bijbel bij jullie?

We zien de Bijbel als een verzameling verhalen, morele lessen en waardevolle metaforen. De beschreven gebeurtenissen zien we als menselijke worstelingen met levensvragen. Wij laten ons daarnaast inspireren door andere bronnen.

Hoe kijken jullie aan tegen andere religieuze stromingen?

Mensen zijn verschillend en ook de manier waarop we zoeken naar verdieping is zeer divers. In veel andere stromingen herkennen wij de zoektocht naar een betere wereld, verdraagzaamheid en liefde. We voelen ons verbonden met initiatieven zoals het Charter of Compassion dat de overeenkomsten tussen religies benadrukt met behoud van ieders eigenheid.

Hoe gaan jullie om met culturele verschillen?

Ieder mens is onderdeel van de schepping, daarom willen we zorgvuldig met elkaar omgaan. Tolerantie is een kernbegrip. Tegen discriminatie – in welke vorm ook – moet altijd protest klinken. Voor ons is dit de weg naar een respectvolle, stabiele samenleving met ruimte voor verschillende mensen en religies.

Hoe kijken jullie aan tegen euthanasie en abortus?

Een keuze voor een zwangerschapsonderbreking of euthanasie is vaak moeilijk, verdrietig, angstig of pijnlijk. Wij willen elkaar zonder oordeel nabij zijn en respectvol omgaan met de beslissingen die een mens daarover alleen zelf mag en kan nemen.

Hoe denken jullie over homoseksualiteit?

Voor ons is iedereen gelijkwaardig, zonder uitzondering. Geaardheid speelt geen rol. Bijvoorbeeld: een huwelijk (of relatiebevestiging) tussen twee mannen of twee vrouwen vieren we op dezelfde feestelijk wijze als een huwelijk tussen man en vrouw. Ook hebben we homoseksuele voorgangers.

Welke plaats heeft de apostel in het genootschap?

De apostel is voorzitter van het bestuur en eindverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging. Veel apostolischen beschouwen de apostel als een vriend en mentor bij levensvragen. Sinds 2011 vervult Bert Wiegman deze positie naast zijn (parttime) functie als kindercardioloog binnen het AMC. De zittende apostel benoemt zijn of haar opvolger, na overleg met het bestuur en andere betrokkenen.

Wat is een geestelijk verzorger?

Een geestelijk verzorger gaat voor in vieringen en geeft (persoonlijke) aandacht aan leden. Het doel is de leden nabij te zijn bij het waarmaken van het ideaal van het genootschap. Een geestelijk verzorger wordt voor deze functie gevraagd door de apostel.

Hebben de geestelijk verzorgers een theologische opleiding?

Geestelijk verzorgers hebben in het algemeen geen theologische opleiding. Wel bieden we hen workshops en trainingen.

Krijgt het genootschap subsidie of andere financiële steun?

We zijn in juridische zin een zelfstandig kerkgenootschap. De Belastingdienst heeft het genootschap aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze inkomsten komen uit vrijwillige bijdragen van onze leden, veelal in de vorm van maandelijkse, anonieme donaties. Daarnaast ontvangen we inkomsten uit legaten, incidentele donaties en renteopbrengsten uit opgebouwd kapitaal.