Veelgestelde vragen

Wat betekent apostolisch / Apostolisch Genootschap?

Apostolisch is afgeleid van het woord apostel. Apostel komt uit het Grieks en betekent: gezondene, iemand met een boodschap of missie. De missie van het Apostolisch Genootschap bestaat uit het brengen van liefde in de samenleving. Voor leden van het genootschap betekent apostolisch zijn daarom liefdevol leven vanuit een gevoel van verbondenheid met alles wat is.

Wat is jullie ideaal?

Ons ideaal is om liefdevol om te gaan met elkaar en de wereld.

Wat verstaan jullie onder religieus-humanistisch?

Onder religieus verstaan we de verbondenheid van alles wat is (natuur, mens, dier, heelal). We ervaren die schepping als een niet te bevatten mysterie. Deze religieuze basis vertaalt zich in een humane levenshouding: we voelen de verantwoordelijkheid om belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen.

Hoe zien jullie God?

Sommigen gebruiken het woord God, anderen woorden als levenskracht, bron van zijn, oerbron of mysterie. Het is zoeken naar woorden voor het mysterie van het leven, voor de onbegrijpelijke kracht waaruit alles is voortgekomen. Het is aan de leden zelf welke definitie ze willen hanteren en wat hun beeld daar dan bij is.

Hoe zien jullie Jezus?

Wij zien Jezus als een gewoon mens die liefde en barmhartigheid in praktijk bracht. Zijn levenshouding en zijn Bergrede inspireren ons.

Welke rol speelt de Bijbel bij jullie?

We zien de Bijbel als een verzameling verhalen, morele lessen en waardevolle metaforen. De beschreven gebeurtenissen zien we als menselijke worstelingen met levensvragen. Wij laten ons daarnaast inspireren door andere bronnen.

Hoe kijken jullie aan tegen andere religieuze stromingen?

Mensen zijn verschillend en ook de manier waarop ze zoeken naar verdieping is zeer divers. In veel andere stromingen herkennen wij de zoektocht naar een betere wereld, verdraagzaamheid en liefde. We voelen ons verbonden met initiatieven als het Charter of Compassion dat de overeenkomsten tussen religies benadrukt met behoud van ieders eigenheid.

Hoe gaan jullie om met culturele verschillen?

Alle mensen zijn gelijkwaardig, daarom willen we zorgvuldig met elkaar omgaan. Tegen discriminatie – in welke vorm ook – moet altijd protest klinken. Voor ons is dit de weg naar een respectvolle, stabiele samenleving met ruimte voor verschillende mensen en religies.

Hoe kijken jullie aan tegen euthanasie en abortus?

Een keuze voor een zwangerschapsonderbreking of euthanasie is vaak moeilijk, verdrietig, angstig of pijnlijk. Wij willen elkaar zonder oordeel nabij zijn en respectvol omgaan met de beslissingen die een mens daarover alleen zelf mag en kan nemen.

Hoe denken jullie over homoseksualiteit?

Voor ons is iedereen gelijkwaardig, zonder uitzondering. Geaardheid speelt geen rol. Bijvoorbeeld: een huwelijk (of relatiebevestiging) tussen twee mannen of twee vrouwen vieren we op dezelfde feestelijk wijze als een huwelijk tussen man en vrouw. Ook hebben we homoseksuele voorgangers.

Wat is een geestelijk verzorger?

Een geestelijk verzorger gaat voor in vieringen en/of geeft pastorale aandacht aan leden. Een geestelijk verzorger wordt voor deze functie gevraagd door de eerstverantwoordelijk voorgangers.

Hoe waken jullie over de kwaliteit van geestelijke verzorgers?

Geestelijk verzorgers krijgen na hun aanstelling diverse trainingen aangeboden over inhoud van een eredienst, gesprekstechniek, pastorale zorg, presentatievaardigheden, omgaan met weerstand en conflict, feedback geven en ontvangen, intervisie en coaching. Er is een gedragscode waaraan geestelijk verzorgers zich moeten houden. Wie als geestelijk verzorgers met jeugd in contact komt (zoals ook dirigenten van koren) moet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben afgegeven.

Waar kan ik terecht met een klacht over een geestelijk verzorger?

Er is een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij wie ongewenst gedrag (gedrag dat niet overeenstemt met de gedragscode) gemeld kan worden. Er is ook een klachtenregeling voor formele klachten. In het ernstige geval van seksueel misbruik bestaat de mogelijkheid daarvan melding te doen bij het meldpunt seksueel misbruik in de kerk, het SMPR.

Wat voor soort organisatie is het genootschap?

Het is een open, levensbeschouwelijke, vrijzinnige organisatie die ook samenwerkt met andere organisaties. Zo hebben we samen met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Vrijzinnigen Nederland en Vereniging van Vrijzinnige Protestanten het platform zininopvoeding.nl. Ook nemen we met deze organisaties en de Remonstranten deel aan het vrijzinnigenberaad. Met PAX werken we nauw samen in het kader van de Vredesweek. En veel van onze gemeenschappen zijn Ambassade van Vrede. Ook hebben veel lokale gemeenschappen samenwerkingsverbanden met allerlei maatschappelijke, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.

Hoe vrijzinnig zijn jullie en waaruit blijkt dit?

We worden door anderen vaak getypeerd als de meest vrijzinnige onder de vrijzinnigen. Onze vrijzinnigheid blijkt o.a. uit het geheel ontbreken van voorgeschreven regels waaraan leden zich zouden moeten houden. De kern van onze samenkomsten is inspireren tot betekenisvol leven. En hoe je dat doet, is aan jou zelf. We zoeken samen naar mogelijke antwoorden op levensvragen, maar je geeft altijd je eigen antwoorden. Verder is het wellicht vrijzinnig dat we Jezus van Nazareth zien als een gewoon mens; dat we Bijbelverhalen niet letterlijk nemen; en dat het godsbeeld niet in steen gebeiteld is. Ieder heeft daar zijn eigen beeld bij.

Krijgt het genootschap subsidie of andere financiële steun?

Onze inkomsten komen uit vrijwillige bijdragen van onze leden, veelal in de vorm van maandelijkse, anonieme donaties. Daarnaast ontvangen we inkomsten uit legaten, incidentele donaties en renteopbrengsten uit opgebouwd kapitaal. We zijn in juridische zin een zelfstandig kerkgenootschap. De Belastingdienst heeft het genootschap aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).