Jaarverslag 2020

Activiteiten en resultaten van het Diensten­centrum

Uitvoering, beheer en ondersteuning

1. ICT

In 2020 is de nieuwe wetgeving op het gebied van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verder uitgewerkt voor de landelijke organisatie en de gemeenschappen. In 2020 is gestart met het beschikbaar stellen van e-mailadressen vanuit het centrale domein voor alle zogenoemde sleutelfunctionarissen in de gemeenschappen. Ruim veertig locaties zijn voorzien van een beveiligd en gemonitord (wifi)netwerk. De overige gebouwen volgen de komende jaren.

Voor iederal werd een nieuwe website gelanceerd.

Voor 2021 zijn er diverse nieuwe systemen en/of applicaties in voorbereiding om zoveel mogelijk ondersteuning aan de gemeenschappen en vrijwilligers te kunnen bieden.

2. Huisvesting

In 2020 is met veel elan invulling gegeven aan de strategische visie op het gebied van huisvesting. Door de coronapandemie heeft dit wel vertraging opgelopen. Kijkend naar toekomstige ontwikkelingen, heeft het bestuur in haar meerjarenvisie aangegeven dat er geen vanzelfsprekende verbinding is tussen gebouw en gemeenschap. Het gebruik van de gebouwen neemt af en jongeren vinden het bezit van een gebouw minder belangrijk.

In 2020 is het het normale onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd volgens het meerjarenonderhoudsplan. Begin 2020 is de renovatie van Enschede-Wooldrik afgerond. De grote renovatie van de plaats van samenkomst Enschede-Zuid was in 2020 in volle gang en de voorbereiding voor een kleinere renovatie in Zutphen (gemeenschap De Berkel) is gestart.

Het gebouw van Wageningen is verkocht aan een ander kerkgenootschap. Tevens is één van de nog in bezit zijnde woningen verkocht. Het gebouw voor de gemeenschap Amsterdam-Noord is voor de gemeenschap en als beleggingsobject teruggekocht.

3. Personeel

Onderdeel van de meerjarenbegroting is een strategisch personeelsplan. De formatiebegroting was hier ook in 2020 onderdeel van. De organisatie functioneerde binnen de door het bestuur aangegeven formatieve grenzen. Uiteraard was er veel aandacht voor de door corona ontstane noodzaak om grotendeels vanuit huis te werken. Er werden zoommeetings gehouden en teams vergaderden online. Ook na corona zullen online en hybride vergader- en ontmoetingsvormen gebruikt blijven worden.

4. Activiteiten en resultaten programma’s 2020 (incl. resultaten)

In de meerjarenvisie voor 2017-2022 staat:

"We concentreren ons op het versterken van geloofsgemeenschappen, we ontwikkelen alternatieve zingevingsactiviteiten en we gaan ons maatschappelijk betrokken profileren."


Deze drie aspecten zijn in 2020 verder uitgebouwd.

apgen-wijsvinger.svgVersterken geloofsgemeenschappen 'Samen sterk verder'

apgen-wijsvinger.svgiederal

apgen-wijsvinger.svgMaatschappelijke betrokkenheid


Versterken geloofsgemeen­schappen

De geloofsgemeenschap hoort bij onze cultuur. Daar blijven we aan bouwen, zodat er eind 2024 op zo veel mogelijk plaatsen gastvrije ontmoetingsgelegenheden zijn voor geloof en praktische zingeving en levenskunst. Plaatsen waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. In 2019 zijn zestien gemeenschappen gestart met het stimuleringsprogramma ‘Samen sterk verder’. In 2020 is dit programma uitgebreid tot dertig gemeenschappen. Intussen zijn enige van de zestien eerste gemeenschappen op eigen kracht verder gegaan. De hierdoor vrijkomende begeleiders ondersteunen nu andere gemeenschappen.

Door corona is de focus op veel plekken verschoven naar de kortere termijn, want hoe houd je de verbinding in de gemeenschap in stand? In 2020 is daardoor veel kennis opgedaan op het gebied van community building. De (wereldwijd) opgedane ervaringen worden gebundeld en geïntegreerd binnen het stimuleringsprogramma.

Vooruitblik

In 2021 komen er meer uitwisselingsmogelijkheden, zodat gemeenschappen van elkaar kunnen leren. Naar verwachting zal het aantal gemeenschappen dat mee doet met het stimuleringsprogramma stijgen, omdat de vraag om ondersteuning toeneemt.

iederal

iederal is gestart met een uitgebreid programma aan ontmoetingen over zingeving om een grote diversiteit aan zinzoekers te inspireren op eigen wijze betekenisvol te leven. Het is een manier om apostolische waarden laagdrempelig in de samenleving aan te bieden. iederal is gebaseerd op het Plan van aanpak Ontmoetingen voor Zingeving en Levenskunst (mei 2019).

In 2020 is de visie van iederal vastgesteld: het creëren van een mooiere wereld waarin mensen in verbinding met elkaar met zingeving en betekenisvol leven bezig zijn.

Vijf weken na de start in februari moesten door de coronamaatregelen veel ontmoetingen geannuleerd worden. Vanaf juli konden er wel verschillende buitenactiviteiten en lezingen plaatsvinden. De overige bijeenkomsten waren online. 880 personen hebben in 2020 deelgenomen aan iederal-bijeenkomsten. Dit was - door corona - veel minder dan voorzien.

In nauwe samenwerking met ICT en Marketing & Communicatie werd een nieuwe website voor iederal gelanceerd: iederal.nl.

Vooruitblik

Ook in 2021 zijn er online ontmoetingen. Als de coronamaatregelen het toestaan zullen er vanaf september 2021 weer fysieke samenkomsten plaatsvinden. Het streven is gericht op 5.000 deelnemers in 2022.

Maatschappelijke betrokkenheid

Sociaal tuinieren

Vanaf begin 2020 is het Apostolisch Genootschap actief betrokken bij het project Sociaal Tuinieren. Groepen vrijwilligers knappen in achterstandswijken de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners op en beplanten de tuinen duurzaam. De bewoners zijn hiertoe zelf niet in staat en verkeren vaak in een sociaal isolement. De bewoners worden gekoppeld aan een structurele vrijwilliger die regelmatig de tuin komt bijhouden. Sociaal isolement wordt doorbroken en verwaarloosde tuinen worden weer groen. Het project bewijst al vele jaren zijn waarde in Amsterdam en heeft als groot voordeel dat de lokale uitvoering in handen is van Stichting Present, een bewezen uitvoeringsorganisatie voor vrijwilligerswerk.

Vooruitblik

De komende drie jaar willen we elk jaar tien steden aansluiten via de plaatselijke Present-vestigingen. Partnerschap voor het genootschap houdt in: financiële ondersteuning, professionaliseren van de communicatie, meedenken over strategische kwesties, mogelijkheid voor betrokkenheid van apostolische gemeenschappen bij plaatselijke tuinprojecten, kansen voor koppeling aan natuurbeleving via Fête de la Nature en iederal

Plaatselijke acties

Plaatselijk kreeg coronahulp aandacht, waarin vraag naar en aanbod van hulp werd afgestemd, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of sociaal isolement door corona. In de Vredesweek waren er in ambassades van vrede activiteiten met inachtneming van de coronamaatregelen. De programmaleider maatschappelijke betrokkenheid heeft in het kader van de Vredesweek vijf lezingen gegeven. Andere voorgenomen acties konden door de coronacrisis niet doorgaan.

Donatiebeleid

Het kader voor het donatiebeleid is uitgebreid met een strategische paragraaf. Donaties zijn verstrekt aan het Rode Kruis voor hulp bij de bosbranden in Australië, de MAMA’s (kerstmaatje), Stichting Wigwam (kerstmaatje), Vluchtelingenwerk ten behoeve van coronahulp voor vluchtelingen in Griekenland, plaatselijke acties voor coronahulp, Basmeh & Zeitooneh via PAX voor noodhulp bij de ramp in Beiroet, Orange the World de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen, Stichting IDZO en Stichting Voor Mekaar uit Baarn.

Opinie

Opinievorming is onderdeel van het programma maatschappelijke betrokkenheid, vooral om een verbindend geluid in de samenleving laten horen. Er zijn 15 opiniestukken verschenen over actuele thema’s en de thema’s vrede en verbinding en omgaan met de aarde.

Vooruitblik

In 2020 is gestart met de realisatie van een online opinieplatform met de titel Meningvoldoen. Doel hiervan is opiniebijdragen toegankelijk te publiceren, dieper in te kunnen gaan op de achtergrond van stukken en ze te verbinden aan mensen die hun idealen in praktijk brengen. Het platform Meningvoldoen.nl komt in het eerste kwartaal 2021 online.

Overige activiteiten en ontwikkelingen

Corona

In 2020 waren bijna alle de grote landelijke ontmoetingen online. Toen medio maart duidelijk werd dat fysieke samenkomsten niet meer mogelijk waren, zijn met veel energie en creativiteit alternatieven gezocht en gevonden.

De gemeenschappen hadden behoefte aan extra ondersteuning. Daarbij stond het zoeken naar een goede modus om erediensten (online of in hybride vorm) te kunnen beleven centraal. 68 gemeenschappen werden voorzien van audiovisuele middelen om hybride en digitale erediensten en ontmoetingen mogelijk te maken. Er werd een coronateam gevormd om alle coronagerelateerde zaken in goede banen te leiden. Landelijk waren we verbonden met het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), waar veel aandacht was voor de vraag hoe kerkgenootschappen met deze situatie konden omgaan.

Corona beperkte de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Maar er kwam ook veel creativiteit vrij! In gemeenschappen, om elkaar nabij te zijn en toch te ontmoeten, maar dan anders. Ook iederal kwam voor uitdagingen te staan, want in het programma dat in februari van start ging, stonden fysieke ontmoetingen centraal. Na de eerste schrik ontstonden ook hier prachtige online alternatieven.

Apostelkind

De verschijning van het boek Apostelkind in april 2020 bracht een verborgen en onverwerkte kant van het verleden aan het licht. Tegelijkertijd bood dit het genootschap de kans dit deel van de geschiedenis onder ogen te zien en aandacht te hebben voor mensen die pijn uit hun apostolische verleden met zich meedragen.

Om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de geschiedenis ging (een deel van) het bestuur in gesprek met leden en voormalig leden. Er werden groepsgesprekken (dialoogbijeenkomsten) gevoerd, waarbij deskundigen van een extern bureau werden ingezet. Deze gesprekken waren onderdeel van een omvangrijker reflectietraject, waarbij gezocht werd naar wegen om met leden en voormalig leden realistisch te kijken naar onze geschiedenis.

Op 11 oktober legde het bestuur een verklaring af waarin spijt betuigd werd en erkenning uitgesproken voor het ondervonden leed. Ook is er op 1 december 2020 een onafhankelijk, extern meldpunt ingesteld. Hier worden mensen bijgestaan om hun apostolische verleden een plek te geven.

Het meldpunt is ingesteld naast de in 2008 ingestelde vertrouwenspersoon waar mensen terecht kunnen die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van geestelijk verzorgers.